Kupiłem niedawno spory kawałek ziemi, taką większą działkę. Przymierzam się do jej zagospodarowania. W części chciałbym ją zalesić i obsadzić drzewami i krzewami wzdłuż granic. Czy są przepisy, które regulują zasady sadzenia drzew na własnym terenie – zastanawia się pan Janusz.
Specjalnych przepisów dotyczących tego zagadnienia nie ma. Kodeks cywilny stanowi jedynie, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swojego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. A zatem sadzić można tak, by drzewa nie przeszkadzały innym ani teraz, ani w przyszłości.
W sprawie zalesienia można jednak – pomocniczo – odwołać się do rozporządzenia ministra rolnictwa, które dotyczy dofinansowania upraw leśnych. Zapisano tam, że las można posadzić w odległości 1,5 m od granicy innego lasu, chyba że należy on do tej samej osoby. Jeśli za miedzą rośnie co innego, trzeba zachować odległość 3 m.
W sprawie obsadzania granic można natomiast – również pomocniczo – skorzystać z regulaminu rodzinnych ogródków działkowych. Zaleca się w tym dokumencie sadzenie drzew słabo rosnących i karłowatych w odległości co najmniej 2 m od granicy działki, tak samo drzew ozdobnych. Docelowa wysokość drzew i krzewów w tym miejscu nie powinna przekraczać 3 m.
Dopuszcza się także sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 m od granicy działki, o ile ich docelowa wysokość nie przekroczy 2 m. Sadząc morele, trzeba zachować od granicy min. 3 m, czereśnie i orzechy włoskie – 5 m. Krzewy owocowe można posadzić w odległości min. 1 m od granicy działki, a leszczyny – 3 m.
Podstawa prawna
Art. 140 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380). Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 153). Par. 50–54 regulaminu rodzinnych ogródków działkowych z 1 października 2015 r.