Projekt przewiduje utworzenie rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, który dzielić się ma na dwie części: jawną i niejawną. W rejestrze publicznym figurować mają dane tych, którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem na szkodę małoletniego poniżej 15 lat, a także przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w warunkach recydywy. Rejestr ten ma być dostępny dla wszystkich na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W części niejawnej – dostępnej m.in. dla sądów, prokuratorów, organów administracji rządowej czy samorządowej – znajdą się zaś m.in. informacje o:

● prawomocnie skazanych za popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

● osobach, przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w tych sprawach,

● osobach, wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające,

● nieletnich umieszczonych w schroniskach w efekcie postępowania w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Pracodawcy lub organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją czy leczeniem małoletnich przed zatrudnieniem nauczyciela czy opiekuna będą musieli sprawdzić, czy nie widnieje on w ogólnodostępnej części tego spisu. Osoba, która w nim figuruje, będzie musiała powiadamiać policję o każdej zmianie miejsca pobytu. W obydwu bazach, oprócz imienia i nazwiska sprawcy znajdować się mają informacje o jego wzroście, kolorze oczu, miejscu pobytu (adres – w wykazie zamkniętym; tylko miejscowość – w publicznym), a także jego fotografia. Każdy będzie też mógł zobaczyć, za co i na jak długo dana osoba została skazana.

Ustawa ma zacząć obowiązywać po roku od ogłoszenia. Jej regulacje dotkną jednak nie tylko sprawców skazywanych po jej wejściu w życie. Zgodnie z art. 27 projektu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie w rejestrze zamieszczane mają być dane sprawców dawniejszych przestępstw, jeżeli znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym. Przed ujawnieniem ich w wykazie Biuro Informacyjne KRK zobligowane będzie jednak do poinformowania ich o tym fakcie. Skazany będzie miał możliwość wystąpienia z wnioskiem o odstąpienie od umieszczenia danych w rejestrze. Wtedy publikacja ma być wstrzymana do czasu wydania decyzji przez sąd

Etap legislacyjny

Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów