Zgodnie z reformą postępowania karnego, rozprawy będą nagrywane, jeśli sala sądowa wyposażona zostanie w odpowiedni sprzęt. Nie oznacza to jednak likwidacji tradycyjnego protokołowania.

Jak ocenia resort sprawiedliwości, cyfrowa rejestracja rozpraw sądowych zwiększyć ma dokładność sporządzanych protokołów oraz przyspieszyć prowadzenie postępowanie. Nagrania będą stanowić formalne uzupełnienie pisemnej formy protokołu (załącznik do protokołu pisemnego).

Wprowadzona forma rejestracji posiedzeń to jedynie zabieg przejściowy. Docelowo, jak zapowiada ministerstwo, cyfrowe nagrania stanowić mają protokół elektroniczny. Na wprowadzenia takich rozwiązań będziemy musieli jednak jeszcze poczekać, gdyż ani prokuratura ani policja nie jeszcze przygotowane na wdrożenie niniejszego pomysłu.

Rozprawa nie zawsze nagrana

Wchodzące w życie nowe przepisy postępowania przewidują możliwość rezygnacji z nagrywania rozpraw karnych w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy będzie to nie możliwe ze względów technicznych np. z powodu awarii, lub braku odpowiednich urządzeń technicznych w danej jednostce. Co więcej, nagrywanie rozprawy nie będzie obowiązkowe w sytuacji, gdy jawność rozprawy zostanie wyłączona ze względu na obawę ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne” i nie będzie możliwości zapewnienia ochrony nagrania przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, strony, ich obrońcy, pełnomocnicy, a także przedstawiciele ustawowi będą mieli prawo do otrzymania odpłatnie jednej kopii nagrania, chyba że nagranie utrwala przebieg rozprawy odbywającej się z wyłączeniem jawności lub prezes sądu odmówił zgody na sporządzenie kopii dla wymienionych wyżej podmiotów. Co szczególnie istotne, taka odmowa nie może nastąpić z dowolnego powodu. Jej przyczyna musi być ważna, uzasadniona ochroną interesu prywatnego osób biorących udział w rozprawie.

Obecnie nie jest jeszcze znana cena, którą trzeba będzie zapłacić za otrzymanie kopii nagrania. Określona ma zostać ona w rozporządzeniu, lecz zgodnie z ustawą, wysokość opłaty nie może przekraczać rzeczywistego koszty sporządzenia i przekazania kopii.

Od 2010 nagrywane są rozprawy cywilne. Utrwalony dźwięk albo obrazu i dźwięk stanowią tzw. protokół elektroniczny. Dodatkowo z nagrywanych rozpraw sporządzany jest protokół skrócony w formie pisemnej. Od 2014 protokół elektroniczny funkcjonuje również w procedurze wykroczeniowej. Zamiany dotyczące nagrywania rozpraw karnych wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r.