Komornik sądowy zajął moje dwa dochody – pensję z umowy o pracę oraz wynagrodzenie z umowy-zlecenia w drugiej firmie. Chce zająć też lodówkę oraz zmywarkę. Czy mogę się domagać, aby zostawił lodówkę, ponieważ pracuję 100 km od domu i jest mi niezbędna do pozostawiania żywności dla trojga dzieci – pyta pani Jolanta
Tak. Egzekucji nie podlegają m.in. przedmioty wyposażenia domowego. Chodzi o rzeczy o podstawowym standardzie, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania rodziny w życiu codziennym. Przepisy procedury cywilnej, które regulują sposób prowadzenia egzekucji, nie wyszczególniają jednak rzeczy wyłączonych spod egzekucji komorniczej, które zalicza się do wyposażenia domowego.
W praktyce podczas prowadzenia egzekucji przyjmuje się, że w razie braku jednoznaczności przy ocenie przydatności konkretnej rzeczy dla normalnego funkcjonowania rodziny, istotne jest zdanie komornika dokonującego zajęcia.
Pani Jolanta twierdzi, że niezbędna do tego jest lodówka, ponieważ udając się do pracy, pozostawia w niej żywność dla trojga dzieci, a nie może innej osobie powierzyć przygotowania im posiłków. Dlatego ma prawo domagać się zweryfikowania oceny komornika przez sąd i wnieść skargę na jego czynności. Pani Jolanta ma tydzień na złożenie skargi. Termin ten biegnie od dnia zawiadomienia jej o dokonaniu czynności, a w razie braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej przez komornika czynności.
Skargę należy wnieść do komornika, który dokonał zajęcia, natomiast on może ją w całości uwzględnić. Gdy jednak podtrzyma swoją decyzję, to w ciągu trzech dni musi uzasadnić zaskarżoną czynność i wraz z aktami przekazać uzasadnienie do sądu rejonowego, przy którym działa.
Oprócz przedmiotów urządzenia domowego egzekucji nie podlegają także: pościel, bielizna i ubrania codzienne niezbędne dłużnikowi i członkom jego rodziny, którzy są na jego utrzymaniu, a także te, które są konieczne do pełnienia służby i wykonywania zawodu. Spod egzekucji wyłączone są m.in. również zapasy żywności i opału potrzebne im przez miesiąc, narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej dłużnika lub nauki i surowce na okres jednego tygodnia. Wyłączenie nie obejmuje jednak pojazdów mechanicznych.
Podstawa prawna
Art. 767, art. 829 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).