Komornik, który zajmuje wynagrodzenie dłużnika lub środki zgromadzone na rachunku bankowym, musi przestrzegać limitów egzekucji i pamiętać o kwotach wolnych od zajęć.

Egzekucja komornicza może być prowadzona z kilku źródeł, w tym ze świadczeń emerytalno-rentowych ZUS. Ile komornik może potrącić z emerytury, dowiesz się tutaj>> Jednak najczęściej zajęcia komornicze dotyczą wynagrodzenia lub środków już zgromadzonych na rachunku bankowym.

Egzekucja z wynagrodzenia. Egzekucję z wynagrodzenia komornik rozpoczyna od doręczenia wezwania dłużnikowi i przekazania mu informacji, iż do czasu pokrycia długu nie wolno mu pobierać pensji. Wynagrodzenie obejmuje przy tym również nagrody i premie czy udziały w funduszu zakładowym, o ile są związane ze stosunkiem pracy. Dodatki i premie, czyli co składa się na wynagrodzenie pracownika>> Jednocześnie komornik przekazuje informację o egzekucji do zakładu pracy lub banku - i wzywa podmiot do niewypłacania dłużnikowi kwoty należnej.

Umowa o pracę. Egzekucja z wynagrodzenia została jednak ograniczona limitami i kwotami wolnymi od zajęć. Komornik bezprawnie zajął twoje wynagrodzenie za pracę? Sprawdź, co możesz zrobić>>

W przypadku egzekucji z wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, komornik może zająć maksymalnie 50 proc. wielkości wynagrodzenia (tak jak wszystkie podane tutaj kwoty: po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych). Tylko przy potrącaniu świadczeń alimentacyjnych - komornik może wyjątkowo zająć aż 60 proc. wynagrodzenia.

Przy czym wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli pracownik zatrudniony jest na część etatu, to kwota wolna od potrąceń ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Minimalne wynagrodzenia za pracę wynosi w 2017 roku 2000 zł brutto>> Wolna od potrąceń jest także kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • 75 proc. przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikowi,
  • 90 proc. przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Egzekucja z wynagrodzenia obejmuje nie tylko kwoty otrzymywane z tytułu wykonywania umowy o pracę, ale także z tytułu umowy mianowania czy powołania.

Co z umowami zlecenie? Te przepisy nie obejmują jednak umów cywilnoprawnych i przy umowie zlecenia komornik może zająć cały dochód. Zobacz, jakie prawa ma pracownik na umowie zlecenie>> Chyba, że umowa zlecenia przypomina umowę o pracę, czyli stanowi jedyne źródło dochodu dłużnika, została zawarta na dłuższy czas, a wynagrodzenie jest wypłacane w stałych okresach - wtedy obowiązują limity jak w przypadku etatu.

Egzekucja z rachunku bankowego. Egzekucji komorniczej podlegają także środki zgromadzone na rachunku bankowym (poza powierniczym). W tym wypadku wolne od zajęcia są środki do wysokości do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę - w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie i niezależnie od liczby umów. W 2017 roku kwota wolna dla rachunku bankowego, odnawiana co miesiąc, wynosi więc 1500 zł.