Upublicznienie metod i instrumentów stosowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne grozi bezpieczeństwu i interesom kraju. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Wniosek skierowała w kwietniu 2015 r. do CBA Fundacja Panoptykon. Pytała służbę m.in. o narzędzia wykorzystywane do przeszukiwania internetu pod kątem kluczowych słów czy analizy treści na portalach społecznościowych. Drążyła także temat wykorzystywania dronów i narzędzi służących do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych samochodów na podstawie obrazu z monitoringu wizyjnego. Powołała się na ustawę o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm. – u.d.i.p.). Szef CBA odmówił ich udostępnienia. Powołał się na ochronę informacji niejawnych i przepisy nakazujące ochronę metod i form realizacji ustawowych zadań. Według CBA dane objęte wnioskiem podlegają ochronie przewidzianej dla tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 u.d.i.p.). Zgodnie zaś z ustawą o CBA, biuro „zapewnia ochronę środków, form i metod realizacji zadań, zgromadzonych informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy CBA” (art. 24 ust. 1 ustawy o CBA, Dz.U. z 2006 r. nr 104, poz. 708 ze zm.). Zdaniem szefa służby niewiedza po stronie osób łamiących prawo co do informacji objętych niniejszym wnioskiem ma więc charakter prewencyjny, czyli utrudniający działania przestępcze, które mogą zostać podjęte w przyszłości.
Fundacja wniosła skargę do sądu. Kwestionowała tezę CBA, że chodzi o informacje niejawne, bo służba nie była w stanie wyjaśnić, dlaczego ujawnienie tych metod może spowodować szkody. Zdaniem fundacji także art. 24 ust. 1 ustawy o CBA nie kreuje odrębnej tajemnicy ustawowo chronionej, a tylko nakłada na szefa i funkcjonariuszy CBA obowiązek ochrony środków, form i metod realizacji zadań.
– Sąd oddalił naszą skargę na decyzję CBA, przyjmując, że udostępnienie żądanych informacji zagrozi bezpieczeństwu i interesom RP – informuje Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Tłumaczy, że wniosek dotyczył narzędzi, których stosowanie ingeruje w prywatność zwykłych użytkowników internetu.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 16 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 117/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia