Osoby skazane prawomocnym wyrokiem za niektóre przestępstwa, np. podrabianie dokumentów, nie mogą być powołane do zarządu spółek. Wynika to z art. 18 par. 2 kodeksu spółek handlowych. Jaka jest natomiast sytuacja osób, wobec których uchylono wyrok?
Akademia prawa gospodarczego 1572
Utrata zdolności do pełnienia funkcji członka zarządu spółki przez osobę skazaną prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa następuje z mocy prawa. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 28 maja 2015 r. (sygn. akt III CSK 283/14). W sprawie rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy (SN) zapadł prawomocny wyrok skazujący członka zarządu spółki za popełnienie przestępstwa. Wyrokiem sądu okręgowego wznowiono jednak postępowanie karne wobec tej osoby. Skazujący wyrok sądu rejonowego został uchylony i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania.
SN podkreślił, że ewentualne zatarcie skazania nie ma wpływu na zakaz pełnienia funkcji przewidziany w art. 18 par. 2 k.s.h. Zatarcie skazania polega na tym, że w związku z określonymi okolicznościami, w szczególności upływem określonego czasu od wykonania kary, skazanie uznaje się za niebyłe. Zatarcie skazania i usunięcie o nim wpisu z rejestru karnego nie uchyla zakazu pełnienia funkcji członka zarządu, który obowiązuje. Zatarcie skazania nie oznacza anulowania treści wyroku, tj. wyeliminowania go z mocą wsteczną z porządku prawnego.
Natomiast wznowienie postępowania i uchylenie prawomocnego wyroku skazującego niesie za sobą dalej idące konsekwencje. W razie wznowienia postępowania, uchylenia wyroku skazującego członka zarządu za popełnienie przestępstwa oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania dochodzi do sanacji z mocą wsteczną sytuacji prawnej członka zarządu spółki. Uchylenie – w wyniku wznowienia postępowania – prawomocnego wyroku skazującego członka zarządu spółki z o.o. za popełnienie przestępstwa powoduje uchylenie z mocą wsteczną skutków skazania. Sąd Najwyższy podkreślił, że prowadzi to do uzdrowienia czynności podjętych przez członka zarządu w imieniu spółki w okresie, gdy wyrok skazujący obowiązywał.