Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie może słono kosztować budżet państwa. Uznał on, że Centrum Usług Wspólnych złamało prawo, unieważniając przetarg na przesyłki dla całej administracji centralnej – w sumie ponad 100 ministerstw i urzędów.
Przypomnijmy – w grudniu 2014 r. wygrała go spółka InPost z ofertą 33 mln zł. Poczta Polska, która zaproponowała 36 mln zł, odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej, a potem do sądu, gdzie przegrała. CUW jednak i tak nie zawarł umowy z InPostem, unieważniając w maju cały przetarg. Powód? Zawarcie umowy przestało leżeć w interesie publicznym. Ani sami oferenci, ani opinia publiczna niczego więcej się nie dowiedzieli. CUW powołało się bowiem na dokumenty objęte tajemnicą.
Właśnie z tego względu nie znamy uzasadnienia wyroku. Skoro jednak sąd oddalił skargę CUW, to znaczy, że zgodził się z KIO. Ta jednoznacznie stwierdziła, że nie wolno opierać unieważnienia przetargu na tajnych przesłankach. Zwróciła wręcz uwagę, że pozwalałoby to zamawiającemu robić, co chce.
– Izba podziela stanowisko odwołującego, wskazujące na potrzebę wyważenia między ochroną informacji niejawnej a zasadą jawności i przejrzystości postępowania oraz słusznym interesem wykonawców – tłumaczyła Justyna Tomkowska, rzecznik KIO.
Zamawiający powinien w swej decyzji wskazać podstawy unieważnienia. CUW zaś poprzestał na przywołaniu samego przepisu art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Pozwala on na unieważnienie przetargu, gdy „wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”. Zdaniem KIO i SO zamawiający nie udowodnił, że przesłanki te wystąpiły.
Jak stwierdził InPost w komunikacie giełdowym, wyrok oznacza, że to z tą firmą CUW musi zawrzeć teraz umowę. Pojawia się jednak wiele znaków zapytania. Czy kontrakt ma obowiązywać przez kolejne dwa lata, czy też do końca 2016 r., jak pierwotnie zakładano? Od stycznia 2015 r. usługi pocztowe dla całej administracji centralnej świadczyła Poczta Polska. Czy InPostowi należy się więc odszkodowanie za ten okres? I czy zdecyduje się dochodzić go przed sądem?
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 października 2015 r., sygn. akt XXIII Ga 1157/15.