Obywatelka poprosiła komendanta komisariatu policji o „wydanie informacji w zakresie wszystkich dokumentów wytworzonych przez organ policji”. Chodziło jej przede wszystkim o urzędowe notatki funkcjonariuszy sporządzone w trakcie konkretnej interwencji. Powołała się na ustawę o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.).

Policja poinformowała, że z interwencji nie sporządzono dokumentacji, poprzestano na zapisie w notatnikach służbowych oraz zapisie w policyjnym systemie. Obywatelka wniosła więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na bezczynność komendanta.
Tę skargę WSA oddalił. Uznał co prawda, że policja, realizując zadania publiczne w zakresie ochrony praworządności, ścigania przestępstw i bezpieczeństwa obywateli, mieści się w kategorii organów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Nie można jednak przyjąć, iż wszystkie materiały wytworzone w sprawie indywidualnej, w toku postępowania, stają się z tego powodu informacjami publicznymi.
W ocenie WSA notatka służbowa funkcjonariuszy – także z uwagi na swą treść – nie jest informacją publiczną. Prawo do informacji nie może być rozumiane w sposób absolutny, tj. jako prawo obywateli do uzyskiwania nieograniczonego dostępu do każdego bez wyjątku dokumentu czy informacji wytworzonej, odnoszącej się czy będącej w posiadaniu podmiotu publicznego. Przesłanką uzasadniającą ograniczenie prawa do informacji jest zdaniem WSA konieczność ochrony porządku publicznego (art. 61 ust. 3 konstytucji). W pojęciu tym mieści się m.in. postulat zapewnienia organom władzy publicznej prawidłowego funkcjonowania w celu wykonywania ich kompetencji. Nie sposób więc uznać, że cały wewnętrzny obieg informacji odbywający się w siedzibie organu, najdrobniejszy przejaw działalności osób piastujących jego funkcje czy zatrudnionych w urzędzie stanowi informację publiczną, która powinna podlegać udostępnieniu (wyrok NSA z 17 października 2013 r., sygn. akt I OSK 1105/13). Stąd przyjmowana w orzecznictwie sądów administracyjnych koncepcja dokumentu wewnętrznego.
Ale znaczenie dla sprawy miała również uchwała NSA z 2013 r. przesądzająca, że „żądanie udostępnienia przez prokuratora akt sprawy jako zbioru materiałów zakończonego postępowania przygotowawczego nie jest wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej (sygn. akt I OPS 7/13)”. Podobnie będzie z wnioskiem o „udostępnienie wszystkich dokumentów wytworzonych przez organ policji”.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Krakowie z 28 lipca 2015 r., sygn. akt II SAB/Kr 68/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia