Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami powołując się na ważne powody. Do tej kategorii należą faktyczny rozpad relacji oraz choroba alkoholowa.

W sprawie rozpatrywanej przez Sąd Rejonowy w Słupsku chodziło o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Pozew w tej sprawie złożył mąż, który twierdził że jest to jedyny sposób, by zadbać o finanse rodziny, gdyż jego żona nadużywa alkoholu. Skutkiem nałogu jest trwonienie przez nią pieniędzy. Małżonek w obawie o ewentualne zobowiązania chciał uregulować kwestie finansowe. Wyjaśnił także że od roku żona nie bierze udziału w utrzymaniu rodziny. Kobieta zaprzeczała doniesieniom i nie zgadzała się ze stanowiskiem męża.

Analizując sprawę sąd stwierdził, że od dawna pomiędzy małżonkami nie układało się najlepiej. Dodatkowo od stycznia 2015 roku zaczęli zamieszkiwać oddzielne pokoje. Przedstawione w sprawie dowody potwierdziły, że kobieta jest uzależniona, parokrotnie nawet poddawała się leczeniu. Świadkowie potwierdzili, że ma awanturniczy charakter, co często kończyło się policyjnymi interwencjami. Uznano również, że pozwana zaniedbuje obowiązki domowe.

Sąd przypomniał, że zgodnie z artykułem 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2014r., poz.121 z zm. – dalej kro) z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność ta powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia.

Zdaniem składu orzekającego „instytucja ustawowego ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej ma na celu przede wszystkim zapewnienie rodzinie trwałych podstaw materialnych oraz stworzenie warunków umożliwiających prawidłową realizację obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, jaki ciąży na małżonkach. Podstawowym warunkiem właściwego funkcjonowania ustroju wspólności majątkowej jest wspólne pożycie małżonków, polegające na utrzymywaniu więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu małżeństwa mogą powodować rozluźnienie więzi gospodarczej łączącej małżonków, co w konsekwencji prowadzić może do sytuacji, w której ustawowy ustrój wspólności majątkowej nie będzie spełniał swojej roli.”

Ustawodawca nie stworzył jednak katalogu ważnych powodów, muszą więc one być analizowane każdorazowo w okolicznościach danej sprawy. „Ważnym powodem uzasadniającym ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej może stanowić separacja faktyczna małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym i najczęściej zarazem stwarzająca zagrożenie interesów majątkowych jednego lub nawet obojga małżonków” – wskazano.

W omawianym przypadku nie ma wątpliwości, że zachowanie pozwanej mogłoby narazić powoda i całą rodzinę na poważne konsekwencje finansowe. Dlatego sąd uznał, że choroba alkoholowa tak jak opisana wyżej separacja faktyczna jest ważnym powodem, z uwagi na który żądanie wprowadzenia rozdzielności majątkowej jest uzasadnione.

„Zebrany w sprawie materiał dowodowy w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje, że zachodzą ważne powody do ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wniesienia pozwu” – uznał sąd i orzekł zgodnie z żądaniem powoda.

Wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku, sygn. akt III RC 668/14