Szykuje się mała rewolucja w prawie własności przemysłowej. Dwie nowele zmienią zasady rejestracji wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych.
1 grudnia wejdzie w życie nowela ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1266). Wprowadza ona liczne zmiany m.in. w zasadach rejestracji wynalazków, wzorów przemysłowych czy znaków towarowych.
Reklama
Jedną z nowości jest wprowadzenie korzystnych dla zgłaszającego regulacji w zakresie możliwości uzyskania patentu na wynalazek. Obecnie w sytuacji, gdy nieuczciwy kontrahent lub pracownik ujawni rozwiązanie jeszcze przed datą jego zgłoszenia do ochrony patentowej, całkowicie dyskwalifikuje to wynalazek jako rozwiązanie patentowane, gdyż w myśl przepisów nie jest ono nowe. Nowe rozwiązanie prawne (określane mianem ulgi w nowości) umożliwi zarejestrowanie takiego wynalazku i uzyskanie na niego patentu.

Reklama
Część noweli dotycząca wzorów przemysłowych jest związana z uznawaniem skutków międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych na podstawie aktu genewskiego porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (Dz.U. z 1999 r. nr 130, poz. 827).
Nowela uchyli także regulacje budzące wątpliwości co do istnienia ochrony praw majątkowych do utworu (praw autorskich) w odniesieniu do wyrobów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór. Zmodyfikowano też definicję wzoru przemysłowego.
Kolejny nowy przepis budzący kontrowersje dotyczy sposobu zapisu zastrzeżeń patentowych przy ubieganiu się o ochronę. Zdaniem części praktyków jest ukierunkowany na to, by ograniczyć możliwość uzyskania patentów na takie rozwiązania z dziedziny współczesnej elektroniki, telekomunikacji i technik informacyjnych, w których część funkcji wynalazku lub nawet wszystkie zrealizowano za pomocą urządzeń programowalnych, i to właśnie te elementy uzyskane za pomocą programów odróżniają wynalazek od stanu techniki, tak że jest on nowy i nieoczywisty.
Druga nowela prawa własności przemysłowej uchwalona przez Sejm 11 września 2015 r. wprowadzi m.in. zmianę w zakresie procedury uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oraz przesłanek ustania prawa ochronnego. Zmienią się również przepisy dotyczące pierwszeństwa z wystawy publicznej.
W procedurze uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy wprowadzony zostanie sprzeciwowy model postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe. Uprawniony z wcześniejszego prawa będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku.
5 października ta druga nowela została podpisana przez Prezydenta RP. Większość przepisów wejdzie w życie pół roku po publikacji.