Jeżeli na tego typu nieruchomości dojdzie do łamania prawa, funkcjonariusze wezwani na miejsce zdarzenia mogą wykonywać swoje obowiązku. Przepisy nie ograniczają ich uprawnień do miejsc publicznych.

Wbrew obawom mieszkańców funkcjonariusze policji stoją na straży ich praw także na terenie leżącym we władaniu wspólnoty mieszkaniowej. Jak wyjaśnia nadkomisarz Mariusz Góra z Zespołu Prasowego Komendy Głównej Policji: „Głównym źródłem zadań i uprawnień Policji jest ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 nr 287 poz. 1687 z zm. – dalej ustawa). Zgodnie z artykułem 1 ustęp 2 do podstawowych zadań Policji należy między innymi ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców”.

Zgodnie z art. 15 ustawy funkcjonariusze mają prawo między innymi do:
• legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
• zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,
• zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego;
• zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia,
• pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków,
• przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,
• obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu z pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjnych izb dziecka, pokoi przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeń przejściowych,
• dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
• obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy – także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom,
• żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i przedsiębiorcy są obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

- Uprawnienia te stanowią podstawę do podjęcia przez policjantów działań, także w sytuacji, gdy zostali wezwani na interwencję do zdarzenia na terenie wspólnoty mieszkaniowej – wyjaśnia nadkomisarz.

Mężczyzna podkreśla, że „ustawa nie zawęża miejsc podejmowania działań przez funkcjonariuszy Policji jedynie do miejsc publicznych, co w konsekwencji nakłada na nich obowiązek reakcji w każdym przypadku powzięcia informacji o zachowaniu niezgodnym z prawem”.

- Policja jest zobligowana do podjęcia działań w zakresie wyegzekwowania poszanowania prawa, zebrania materiału dowodowego, ustalenia świadków zdarzenia, ścigania i ukarania sprawcy przestępstwa czy wykroczenia – wyjaśnił.