Odwoływanie się do historii i etosu zawodu nie wystarczy do budowania wizerunku adwokatury. Społeczeństwu należy pokazać, że ten samorząd zrzesza przedsiębiorczych profesjonalistów stanowiących intelektualną elitę społeczeństwa, mających znaczącą pozycję oraz autorytet – takie strategiczne założenia palestry na najbliższe 20 lat zostały przedstawione podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.
Reklama
„Musimy pokazać, że adwokatura to lider środowisk prawniczych, otwarty na dialog, inicjujący wspólne przedsięwzięcia środowisk prawniczych, ukierunkowany na realizację interesu publicznego” – dopowiadają autorzy projektu strategii, prof. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, oraz prof. Piotr Kardas, przewodniczący Komisji Legislacyjnej NRA.
– Zawarte w zarysie strategii rozwiązania to w głównej mierze wynik ankiety przeprowadzonej wśród członków naszego samorządu. Odpowiedziało na nią ponad 8,5 tysiąca adwokatów i aplikantów adwokackich – przypomina prof. Gutowski.

Reklama
Zastrzega jednak, że projekt strategii nie jest prostym odwzorowaniem wyników ankiety.
– Nie chcemy np. wprowadzać możliwości zatrudniania adwokatów na postawie umowy o pracę. Kluczowa jest dla nas bowiem niezależność adwokata – akcentuje mec. Gutowski.
Pierwszy strategiczny cel zakłada zwiększenie aktywności adwokatury w zakresie kształtowania otoczenia normatywnego. W ostatnich dwudziestu latach – jak czytamy w projekcie strategii – charakterystyczna dla adwokatury była bowiem raczej jej reaktywność. We wspomnianej ankiecie 96 proc. pytanych opowiedziało się za zintensyfikowaniem działań organów samorządu adwokackiego w zakresie działalności publicznej. Zgodnie ze strategią zwiększenie aktywności polegać ma m.in. na publicznej analizie aktów normatywnych, zabieraniu głosu w kluczowych szczególnie dla rynku pomocy prawnej sprawach, składaniu inicjatyw prawodawczych czy stworzeniu mechanizmów świadczenia przez adwokaturę pomocy eksperckiej ośrodkom władzy publicznej.
Kolejnym celem jest doprowadzenie do właściwego podziału rynku usług prawnych.
– Konsekwentnie należy dążyć też do eliminowania dzikiego rynku prawniczego, czyli osób bez wykształcenia i uprawnień, działających pod szyldem kancelarii – wyjaśnia profesor Gutowski.
W projekcie strategii znalazły się też dość rewolucyjne postulaty otwarcia możliwości wykonywania zawodu adwokata w spółkach prawa handlowego mających osobowość prawną i rozluźnienia zasad etyki dotyczących reklamowania usług adwokackich.