Straż Graniczna wyda zaświadczenie tożsamości również cudzoziemcowi przekazanemu przez inne państwo Unii Europejskiej. Tak zakłada projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca.
Dotychczas Straż Graniczna wydawała zaświadczenie tożsamości jedynie cudzoziemcowi ubiegającemu się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej przy przyjmowaniu od niego wniosku w tej sprawie. Jednak tę zasadę zmienia nowelizacja z 10 lipca 2015 r. ustawy o udzielaniu ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nad którą prace kończy parlament. Zgodnie z nią Straż Graniczna będzie wydawała tymczasowe zaświadczenie tożsamości nie tylko osobie składającej wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, ale i tej przekazanej przez inne państwo członkowskie UE. Dlatego też konieczne jest określenie wzoru takiego zaświadczenia.
Zgodnie z projektem do wydania zaświadczenia będą potrzebne: dane osobowe cudzoziemca, imiona rodziców, data urodzenia i miejsce, obywatelstwo. Ponadto we wniosku trzeba będzie również wpisać informacje o małoletnich dzieciach towarzyszących obcokrajowcowi. Projekt określa też szczegółowe wytyczne dotyczące fotografii, która powinna zostać dołączona – musi być m.in. nieuszkodzona, kolorowa i dobrej ostrości.
68 592 tyle osób wnioskowało o nadanie statusu uchodźcy w latach 2007–2013
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji