Po protestach imigrantów przetransportowano ich na statek, a następnie odesłano do Tunezji na podstawie bilateralnej umowy między Włochami a Tunezją dotyczącej procedury przesiedleńczej.
Sprawa ostatecznie trafiła przed oblicze ETPC. Ten zaś uznał, że Włochy naruszyły wiele norm określonych w europejskiej konwencji praw człowieka. Trybunał stwierdził między innymi, że fatalne warunki w ośrodku w Lampedusie uzasadniają uznanie, że naruszono art. 3 konwencji traktujący o nieludzkim lub poniżającym traktowaniu. Artykuł 5 mówi o prawie do wolności. Ono także zostało ograniczone, jako że imigranci w zasadzie byli więzieni. Dalej: naruszono także art. 4 protokołu 4 do konwencji, który stanowi, że zabrania się zbiorowego wydalania cudzoziemców.