Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza nową formę uiszczania opłat sądowych. Zgodnie z projektem rozporządzenia sądy będą przyjmować przelewy na właściwe rachunki bankowe.

Jak informuje resort, nowa forma uiszczania opłat prowadzona będzie również za pomocą „mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury wniesienia opłaty sądowej i identyfikację wnoszącego opłatę sądową, udostępnionych przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości”. Zgodnie z założeniami, momentem wniesienia opłaty będzie przekazanie jej przez agenta rozliczeniowego do utworzonej przez ministerstwo specjalnej platformy. Procedura wniesienia opląty w nowej formie może jednak pociągnąć za sobą dodatkowe koszty takie jak np. prowizja na rzecz operatora. Będzie ona wynikała z zobowiązania umownego oraz regulaminu, którego akceptacja będzie wymagana przed dokonaniem wpłaty.

Nie będzie z problemu z datą

Ministerstwo Sprawiedliwości powołując się na wyroki Sądu Najwyższego zapewnia, że przy korzystaniu z nowego systemu nie pojawi się problem określenia daty uiszczenia opłaty sądowej. Zgodnie bowiem z ukształtowanym orzecznictwem, dniem uiszczenia opłaty sądowej jest dzień przyjęcia przelewu przez bank. Zasada ta będzie miała zastosowanie w proponowanym rozwiązaniu, ponieważ w przypadku akceptacji transakcji nie jest możliwe odwołanie jej polecenia. Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, data transakcji nie musi być jednak tożsama z datą waluty w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych ani z datą uznania rachunku bankowego prowadzonego dla sądu.

Kartą tylko w Internecie

Czy zmiany systemie wnoszenia opłat pójdą jeszcze o krok dalej i możliwe będzie dokonywanie transakcji kartami płatniczymi? Jak dowiedzieliśmy się, Ministerstwo Sprawiedliwości nie przewiduje możliwości wnoszenia opłat w kasach sądów za pomocą terminali kart płatniczych. Już wkrótce jednak wykorzystamy je przy dokonywaniu transakcji internetowych.

- Szersze zastosowanie bezgotówkowych form uiszczania opłat sądowych będzie możliwe po udostępnieniu internetowego portalu e-płatności. Po podpisaniu stosownych umów z agentami rozliczeniowymi wnoszenie opłat oraz zakup e-znaków będzie możliwe na portalu e-płatności także przy pomocy kart płatniczych. Uruchomienie tej formy wnoszenia opłaty jest planowane na początek roku 2016. Obsługę płatności internetowych zapewniać będą agenci rozliczeniowi, wyłonieni w konkurencyjnej procedurze udzielenia koncesji na usługi – informuje Wioletta Olszewska, Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Znaki zostają

Wprowadzenie nowych form płatności nie oznacza, że te dotychczas obowiązujące zostaną zlikwidowane. W dalszym ciągu opłatę sądową można będzie wnieść bezpośrednio w kasie sądu lub poprzez wykupienie tradycyjnych znaków opłaty sądowej - do wyczerpania ich zapasów (nie później niż do 31 grudnia 2017 r.). Te ostatnie jednak, już wkrótce zmienią swoją formę. Od 1 października ministerstwo uruchamia bowiem sprzedaż znaków w formie cyfrowej.

Nowe formy płatności mają zacząć funkcjonować 1 października 2015 roku

Etap legislacyjny

Opiniowanie projektu rozporządzenia