Maksymalna kwota wsparcia dla rodzica, który nie dostaje alimentów, to 500 zł na dziecko. Uzyskanie pomocy jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 725 zł na osobę w rodzinie.
Czy zmieniła się wysokość pomocy
Reklama
Czytelniczka samotnie wychowuje dwójkę dzieci, na które pobiera świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA) w wysokości 400 zł i 500 zł. Czy w związku z rozpoczęciem nowego okresu ich wypłaty zwiększy się wysokość pomocy finansowej?

Reklama
NIE
Świadczenia z FA przysługują osobom, które nie otrzymują zasądzonych alimentów na dzieci, a ich egzekucja prowadzona przez komornika okazała się nieskuteczna. Są one wypłacane w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, ale przepisy wskazują, że może to być nie więcej niż 500 zł na jedno dziecko i ten maksymalny pułap pomocy finansowej pozostanie bez zmian również w zbliżającym się nowym okresie świadczeniowym. Trwa on od 1 października do 30 września następnego roku, ale wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać już od 1 sierpnia. Rodzice nie muszą się więc spieszyć, ale jeśli dopełnią formalności wcześniej, to unikną sytuacji, gdy pieniądze za pierwszy miesiąc nowego okresu świadczeniowego dostaną z opóźnieniem i będą mieli przerwę w ich wypłacie. Jest to związane z tym, że urzędy gmin oraz ośrodki pomocy społecznej, które zajmują się prowadzeniem postępowań w sprawie FA, mają więcej czasu na rozpatrzenie wniosków złożonych po 1 września.
Podstawa prawna
Art. 10 ust. 1, art. 20 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 859).
Czy obowiązuje kryterium dochodowe
Pani Karolina po rozwodzie z mężem wystąpiła do sądu o alimenty na dwójkę dzieci. Niestety ojciec uchyla się od ich płacenia, więc postanowiła złożyć wniosek o przyznanie świadczeń z FA. Czytelniczka od początku roku pracuje i zastanawia się, czy może to wpłynąć na uzyskanie prawa do wsparcia. Czy otrzymywanie pomocy finansowej z funduszu jest uzależnione od wysokości dochodów członków rodziny?
TAK
Dwoma podstawowymi warunkami otrzymywania świadczeń z FA jest bezskuteczna egzekucja alimentów (przez co najmniej dwa ostatnie miesiące) oraz spełnianie kryterium dochodowego. Wynosi ono 725 zł w przeliczeniu na członka rodziny i jego kwota nie zmieniła się od 2008 r. Przy ustalaniu, czy dochody mieszczą się w granicach progu, brane są pod uwagę dochody osiągane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, na który składany jest wniosek. Obecnie wymagane jest więc od rodzica podanie dochodu z 2014 r. Przepisy określają, które osoby są traktowane jako członkowie rodziny oraz jakie rodzaje dochodu trzeba podać przy ubieganiu się o świadczenia z FA. Należą do nich przede wszystkim przychody opodatkowane podatkiem PIT, dochody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem i takie, od których w ogóle nie nie trzeba odprowadzać należności do urzędu skarbowego. W przypadku osób, które prowadzą gospodarstwo rolne, brana jest pod uwagę wysokość dochodu z hektara przeliczeniowego, która jest podawana przez GUS. Dodatkowo w związku z tym, że od roku kalendarzowego, z którego dochody liczą się do ustawowego kryterium do dnia składania wniosku o świadczenia mogły nastąpić zmiany, np. jakiś dochód został uzyskany lub utracony, kwestia ta zostanie uwzględniona, tak aby ustalić aktualną kwotę dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 4–5a, pkt 17–18, art. 9 ust. 2–7 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 859).
Czy student otrzyma świadczenia
Matka wychowuje trójkę dzieci, na które ma przyznane świadczenia z FA. W październiku najstarszy syn zacznie studia. Czy będzie nadal uprawniony do otrzymywania pomocy finansowej?
TAK
Co do zasady świadczenia z FA są przyznawane do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Jednak gdy po skończeniu 18 lat dalej uczy się w szkole lub w szkole wyższej, to może w tym czasie pobierać pomoc z funduszu, ale nie dłużej niż do 25. urodzin. Jedynie wtedy, gdy dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, pomoc może być przyznana bezterminowo. Natomiast nawet po spełnieniu warunków związanych z odpowiednim wiekiem i nauką pomoc nie będzie przyznana, jeżeli dziecko zawrze małżeństwo, zostanie umieszczone w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, o ile ma zapewniony nieodpłatny pobyt). Przepisy wymieniają bowiem te dwie okoliczności jako negatywne przesłanki do uzyskania wsparcia z FA.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 2 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 859).
Czy wsparcie tylko dla samotnego rodzica
Pan Krzysztof wychowuje dwójkę dzieci. Jego nowa partnerka zaszła w ciążę i planuje z nią ślub. Czy to oznacza, że nie będzie mógł dalej pobierać świadczeń z FA?
NIE
Stan cywilny osoby starającej się o pomoc finansową z funduszu jako przedstawiciela ustawowego swoich niepełnoletnich dzieci nie ma znaczenia. Pomoc może przysługiwać nie tylko osobom samotnie wychowującym dzieci, ale też takim, które pozostają w związku nieformalnym lub powtórnie wstępują w związek małżeński. Co więcej, nie ma przeszkód, aby świadczenia z FA uzyskała matka, która nie rozwiodła się z ojcem dzieci, na które są zasądzone alimenty. Jeżeli jednak nadal pozostają małżeństwem, będzie musiała przy staraniu się o wsparcie z funduszu zaliczyć go do członków rodziny i podać wysokość jego dochodów.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 11 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 859).
Czy należy się pomoc po urodzeniu dziecka
Czytelniczka, która pobiera na siebie świadczenia z FA, zaszła w ciążę. Przyszła matka nie zamierza przerywać studiów. Czy mimo urodzenia dziecka będzie dalej uprawniona do pomocy finansowej?
TAK
Przepisy nie wskazują, aby urodzenie dziecka przez pełnoletnią osobę, która w związku z kontynuowaniem nauki jest uprawniona do świadczeń z FA, powodowało ich utratę. Jednak gdy będzie wychowywać dziecko z jego ojcem, to będzie on traktowany jako członek rodziny i jego ewentualne dochody będą wliczane do kryterium dochodowego. Natomiast czytelniczka straci świadczenia z funduszu, jeżeli zdecyduje się wyjść za niego za mąż, bo związek małżeński uniemożliwia uzyskanie pomocy.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 11 i art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 859).
Czy rodzic nie musi już sam podawać wysokości dochodu
Pani Kamila słyszała, że Sejm uchwalił ustawę, która ma wprowadzać ułatwienia w ubieganiu się o świadczenia z FA. Podobno gmina ma uzyskiwać bezpośrednio z urzędu skarbowego informację o wysokości dochodu. Czy to oznacza, że przy składaniu wniosku o wsparcie na najbliższy okres świadczeniowy nie będzie już konieczności dołączania zaświadczenia lub oświadczenia o dochodzie?
NIE
Rzeczywiście Sejm przyjął nowelizację przepisów, która przewiduje większą elektronizację procedury wnioskowania o świadczenia, w tym umożliwiającą organowi przyznającemu wsparcie pozyskiwanie takich informacji jak wysokość dochodu bez angażowania w to rodzica. Jednak zacznie ona obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2016 r. To oznacza, że przy ubieganiu się o wsparcie na najbliższy okres świadczeniowy będą stosowane dotychczasowe zasady. Rodzic musi więc złożyć wniosek i dołączyć do niego wymagane dokumenty. Do najważniejszych należą te dotyczące wysokości dochodu, w tym m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych (rodzic może też złożyć oświadczenie), oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku, oraz oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych. Ponadto wymagane jest zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej oraz zaświadczenie komornika o bezskutecznej egzekucji alimentów. Jeśli pełnoletnie dziecko kontynuuje naukę, potrzebne będzie zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie potwierdzające ten fakt.
Podstawa prawna
Par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosków, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. nr 123, poz. 836 z zm.)
Czy będzie świadczenie, gdy dłużnik wyjechał
Były mąż pani Eweliny wyjechał do Anglii i przestał się z nią w ogóle kontaktować. Czytelniczka nie zna nawet jego dokładnego miejsca pobytu, a ponieważ przestał też płacić alimenty, chce ubiegać się o świadczenia z FA. Czy w takiej sytuacji może je otrzymywać?
TAK
Bezskuteczna egzekucja alimentów, czyli jeden z głównych warunków uzyskania wsparcia z funduszu, ma miejsce również wówczas, gdy komornik nie może jej wszcząć ani prowadzić, bo dłużnik przebywa poza Polską. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy osoba uprawniona do alimentów nie może wskazać miejsca zamieszkania dłużnika za granicą oraz brak jest podstawy prawnej do podjęcia czynności egzekucyjnych w miejscu zamieszkania takiej osoby poza Polską.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 2 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 859).