Za istotne utrudnianie innej osobie korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego – kara pozbawienia wolności do lat 3. Takie rozwiązanie zawiera uchwalona przez Senat ustawa zmieniająca ustawę – Kodeks karny, ustawę – Prawo budowlane oraz kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nowelizacja wprowadza przepisy, które pozwolą przeciwdziałać zachowaniom właścicieli lokali, którzy chcąc wymusić ich opuszczenie przez lokatorów, dopuszczali się działań o znacznej społecznej szkodliwości. Ustawą wprowadza się też procedurę zgłoszenia właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego, że zostały w nim dokonane ingerencje lub naruszenia nieuzasadnione względami technicznymi, które powodują, że nie nadaje się on do użytku. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia właściciel, w terminie trzech dni, będzie miał obowiązek kontroli obiektu. Dokonać będzie jej mogła jedynie osoba mająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, właściciel lokalu zostanie zobligowany do ich usunięcia.
Ustawa zmienia też art. 66 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Poprzez dodanie do niego ust. 1a ustawodawca dał nadzorowi budowlanemu nowe uprawnienie. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, których charakter uniemożliwia lub utrudnia użytkowanie, organ będzie mógł nakazać ich usunięcie. Taka decyzja podlegać będzie natychmiastowemu wykonaniu i może zostać ogłoszona ustnie.
Etap legislacyjny
Ustawa po głosowaniu w Senacie przesłana do Sejmu