Przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) nie stosuje się tylko wtedy, gdy są nie do pogodzenia z przepisami ustaw szczególnych – przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Toczyła się przed nim sprawa ze skargi obywatela, który zwrócił się do prokuratury rejonowej o udostępnienie kserokopii dokumentów z akt jednego z zakończonych postępowań przygotowawczych. Poprosił m.in. o zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, orzeczenie kończące postępowanie wraz z uzasadnieniem, zażalenie na postanowienie oraz rozstrzygnięcie sądu w jego zakresie. Chciał także dostać protokoły przesłuchań osób składających zawiadomienie. We wniosku powołał się na ustawę o dostępie do informacji publicznej.
Szef prokuratury uznał, że żądanie udostępnienia akt sprawy jako zbioru materiałów zakończonego postępowania nie stanowi wniosku o udostępnienie informacji publicznej. To stanowisko podtrzymał szef prokuratury okręgowej. Tłumaczył, że dostęp do dokumentów wytworzonych w postępowaniu przygotowawczym reguluje art. 156 kodeksu postępowania karnego, który dotyczy udostępniania akt osobom niebędącym stronami. Dlatego przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie mają w tym zakresie zastosowania.
Obywatel ograniczył swój wniosek do orzeczenia kończącego postępowanie wraz z pisemnym uzasadnieniem. Ale znów spotkał się z odmową. Wniósł skargę na bezczynność organu do WSA w Rzeszowie. Jak podkreślał, art. 156 par. 5 k.p.k. dotyczy akt w toku postępowania przygotowawczego i nie odnosi się do spraw zakończonych. WSA uznał, że prokuratura dopuściła się bezczynności. Przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej nie stosuje się tylko wtedy, gdy są one nie do pogodzenia z przepisami ustaw szczególnych, które inaczej regulują zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Wśród takich przepisów znajduje się art. 156 k.p.k. Z tym, że zgodnie z uchwałą NSA (sygn. akt I OPS 7/13) odmienny tryb dostępu do akt śledztwa – na podstawie tej szczególnej regulacji – dotyczy jedynie spraw w toku. Nie odnosi się on do spraw zakończonych, i to niezależnie od tego, w jaki sposób zostały zamknięte. Nie ulega więc zdaniem WSA wątpliwości, że wnioskowane dokumenty z akt zakończonego postępowania przygotowawczego stanowią informację o działalności organu publicznego. W szczególności orzeczenie kończące to postępowanie stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie. Jeśli więc prokurator mimo to uznaje udostępnienie takiego orzeczenia za niedopuszczalne, powinien wydać odmowną decyzję administracyjną.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie z 16 kwietnia 2015 r., II SAB/Rz 13/15.