Rejestracja samochodu zakupionego przez osobę fizyczną za granicą może odstraszać ilością formalności. Choć cały proces może potrwać nawet miesiąc, nie warto do niego podchodzić z negatywnym nastawieniem. W przygotowanym poradniku przedstawimy poszczególne etapy, które należy przejść, by móc ostatecznie poruszać się pojazdem po polskich i zagranicznych drogach.1. Pamiętajmy o umowie

Kupując samochód za granicą musimy zadbać o odpowiednie sformułowanie umowy. Najlepiej, gdy zabierzemy ze sobą gotowy dwujęzyczny formularz. Dlaczego? O tym dowiecie się w punkcie nr 3.

W umowie sprzedaży koniecznie znaleźć musi się indywidualny numer VIN samochodu, numer karty pojazdy, numer ostatniego dowodu rejestracyjnego, cena, rok produkcji, model samochodu oraz pojemność silnika.

Zapamiętaj: Jeśli chcesz zarejestrować samochód na współwłasność, dane drugiej osoby muszą znaleźć się na umowie sprzedaży (bądź wystawionej fakturze VAT). Taki dokument musi zostać podpisany przez obu współwłaścicieli.

2. Zapłata akcyzy

Jeśli już dokonaliśmy zakupu samochodu, przetransportowaliśmy go na terytorium RP (na kołach bądź na lawecie), możemy przystąpić do jego rejestracji. Aby jednak tego dokonać, konieczne będzie uiszczenie akcyzy w odpowiednim ze względu na właściwość miejscową urzędzie celnym.

Jeśli samochód przyjechał do Polski na lawecie, konieczne będzie podanie jej numerów rejestracyjnych, właściciela, oraz datę przekroczenia granicy. Informacje te wraz z innymi danymi identyfikacyjnymi samochodu należy umieścić w specjalnym załączniku do deklaracji akcyzowej.

Do deklaracji należy dołączyć również umowę sprzedaży, dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu.

W celu opłacenia akcyzy składamy do urzędu celnego „Deklarację uproszczoną nabycia wspólnotowego” (AKC-U). Załącznik do deklaracji nosi nazwę: „Dane identyfikacyjne samochodu osobowego wykazanego w deklaracji AKC-U, zakupionego na podstawie faktury/ rachunku/ umowy kupna – sprzedaży*”

Stawki akcyzy: 3,1 proc. wartości auta dla pojemności do 2.000 cm3, 18,6 proc. wartości dla aut o pojemności powyżej 2.000 cm3.

3. Tłumaczenia

Jeśli opłaciliśmy akcyzę, powinniśmy następnie dokonać tłumaczeń niezbędnych do zarejestrowania pojazdu dokumentów: umowy sprzedaży, karty pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego i przeglądu technicznego (jeśli jest wymagany). Gdy zarwaliśmy umowę dwujęzyczną, odpadnie nam koszt związany z jej tłumaczeniem.

Za komplet dokumentów zapłacimy od 60 zł do 130 zł.

4. Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa zniesiona zostanie dopiero 1 stycznia 2016 roku. Oznacza to, że w dalszym ciągu osoby, które dokonują zakupu samochodu zagranicą muszą ponieść dodatkowy koszt w wysokości 500 zł.

Numer konta do wpłaty znajdziemy we właściwym wydziale komunikacji. W tytule przelewu (wpłaty) należy wpisać numer identyfikacyjny pojazdu VIN oraz jego model.

5. Wizyta wydziale komunikacji

To tu dokonujemy rejestracji samochodu, dlatego do odpowiedniego okienka musimy zgłosić się z następującymi dokumentami:

• Wiosek o rejestrację pojazdu;
• Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności);
• Dowód rejestracyjny pojazdu;
• Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł;
• Tablice rejestracyjne (jeśli samochód nie posiada tablic, wypełniamy deklarację informującą o ich braku);
• Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
• Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
• Jeśli jest to wymagane, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego;
• Jeśli w sprawie występuje pełnomocnik, konieczne jest załączenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa;
• Tłumaczenia na język polski, dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.
6. Pozwolenie czasowe

Po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów będziemy musieli opłacić wydanie pozwolenia czasowego na poruszanie się pojazdem w Polsce i zagranicą, znaków legalizacyjnych oraz próbnych (czerwonych) tablic rejestracyjnych. Koszt: 62 zł.

7. Ubezpieczenie OC

Jeśli posiadamy już tablice rejestracyjne oraz pozwolenie czasowe, musimy ubezpieczyć nasz samochód od odpowiedzialności cywilnej (OC).

8. Przegląd

Z ważnym ubezpieczeniem OC udajemy się na stację diagnostyczną w celu dokonania przeglądu. Koszt: 100 zł.

9. Odbiór dowodu rejestracyjnego

Tablice tymczasowe wydawane są na okres nieprzekraczający 30 dni. Po upływie ważności tablice oraz pozwolenie czasowe muszą być zwrócone do urzędu, które je wydał.

Przedstawiając w wydziale komunikacji dokument z przeglądu technicznego będziemy mogli uzyskać właściwe tablice wraz ze dowodem rejestracyjnym - jeszcze tymczasowym (tzw. miękkim). Musimy jeszcze tylko za to zapłacić. W sumie opłaty rejestracyjne wyniosą nas 256 zł.

W terminie 30 dni od wydania tymczasowego dowodu rejestracyjnego urząd wyda nam dowód stały (tzw. twardy).

A co z podatkiem?

Osoby fizyczne, które nabywają za granicą używany samochód nie muszą odprowadzać podatku od czynności cywilnoprawnych. Od 2015 roku został również zniesiony obowiązek występowania Urzędu Skarbowego do wydania zaświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi VAT. Wcześniej taka przyjemność kosztowała 160 zł.