Kierowcy błyskawicznie stracą prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Taka sama kara spotka tych, którzy przewożą większą liczbę pasażerów, niż wynika to z dowodu rejestracyjnego
Do tej pory policja miała dość ograniczone możliwości zatrzymywania prawa jazdy na drodze. Zazwyczaj kierowca tracił je od razu, jeśli jechał w stanie nietrzeźwości, lub popełniał wykroczenie albo przestępstwo, za które sąd mogł orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz sytuacji, w których policjant będzie mógł działać błyskawicznie, będzie więcej. Taka natychmiastowa reakcja spotka przede wszystkim piratów drogowych. Policja zyska bowiem uprawnienia do zatrzymania dokumentu, jeśli kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h. Oprócz mandatu i punktów karnych kierowca pożegna się z prawem jazdy na trzy miesiące. Jeśli taka osoba mimo to będzie prowadzić pojazd, wówczas nie tylko popełni wykroczenia z art. 94 k.w. (mandat w wysokości 500 zł), ale okres, na jaki prawo jazdy zostanie zatrzymane, będzie przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli i to nie pomoże i kierowca nadal będzie jeździł bez uprawnień, wówczas zapłaci kolejny mandat, a starosta wyda decyzję o zabraniu prawa jazdy.
Reklama
Analogiczne rozwiązania odnoszą się do osób przewożących zbyt dużą liczbę pasażerów. Przepis nie dotyczy jednak autobusów i tramwajów publicznego transportu zbiorowego. W przypadkach pozostałych autobusów kierowca nie straci prawa jazdy, jeśli liczba dodatkowych pasażerów nie przekracza pięciu. Jeśli chodzi o samochody osobowe, ciężarowe lub przyczepy ciągnięte przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny, prawo jazdy zostanie zatrzymane w razie przewożenia więcej niż dwóch osób, niż jest to dopuszczalne w dowodzie rejestracyjnym.

Reklama
Uwaga! Ustawodawca nie przewidział żadnego wyłączenia dla ciągników rolniczych, które mają dwa siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa (dla kierującego i operatora maszyny rolniczej), ale są homologowane jako pojazdy jednoosobowe. Przewożenie pasażera na dodatkowym miejscu może więc zakończyć się zatrzymaniem prawa jazdy.
Nowością jest również możliwość błyskawicznego odbierania prawa jazdy na drodze kierowcom, którzy mogą prowadzić jedynie pojazd wyposażony w alkolock, jeśli nie mają oni dokumentów potwierdzających badanie techniczne lub kalibrację blokady alkoholowej. Szybciej dokument zostanie też zatrzymany młodym kierowcom. Do tej pory policjant mógł to zrobić w razie stwierdzenia przekroczenia limitu 20 punktów karnych w okresie jednego roku od uzyskania prawa jazdy. Teraz młody kierowca straci prawo jazdy także wtedy, gdy w okresie dwóch lat od uzyskania uprawnień popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (m.in. jazda w stanie nietrzeźwości, spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym lub niebezpieczeństwa jej sprowadzenia etc.) albo trzech enumeratywnie wymienionych wykroczeń – chodzi o jazdę po użyciu alkoholu, przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 30 km/h i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy na drodze:
● w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka odurzającego,
● stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,
● podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,
● gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
● gdy wobec kierującego wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,
● gdy orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,
● w razie stwierdzenia przekroczenia przez kierującego limitu 24 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
● stwierdzenia przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub popełnienia w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzech konkretnych wykroczeń:
– za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (po użyciu alkoholu lub na trzeźwo) (art. 86 par. 1 lub 2 k.w.),
– w razie prowadzenia w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 par. 1 k.w.),
– przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub prowadzenie pojazdu bez zachowania należytej ostrożności (art. 98 k.w.),
● stwierdzenia braku dokumentu potwierdzającego badanie techniczne lub dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej,
● stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym,
● za przewożenie większej liczby osób, niż wskazuje liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikająca z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji,
● w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.