Reklama
Badając pozew pod względem poprawności formalnej, Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że podpis pod pełnomocnictwem należy prawdopodobnie do innej osoby niż ten złożony pod oświadczeniem o stanie majątkowym. Chcąc wyjaśnić tę sytuację, wezwał powódkę do przedłożenia urzędowego poświadczenia podpisu na pełnomocnictwie. Powołał się na art. 89 par. 1 zdanie 3 kodeksu postępowania cywilnego. Zaznaczył, że chodzi o przedłożenie pełnomocnictwa poświadczonego przez radcę prawnego lub adwokata, gdyż urzędowe poświadczenie podpisu ma służyć sprawdzeniu istnienia samego pełnomocnictwa.
Mimo tak sformułowanego żądania do sądu znów wpłynęła kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem przez samego pełnomocnika. Przewodniczący składu orzekającego zwrócił pozew.
Sąd Apelacyjny w Krakowie uchylił jednak to zarządzenie. Odwołał się do art. 187 par. 1 pkt 1 i 2 k.p.c., który wskazuje, jakie wymogi formalne musi spełniać pozew. Po pierwsze powinien spełniać warunki pisma procesowego (art. 126–128 k.p.c.), po drugie zawierać określone żądania, po trzecie przytaczać okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie, a w miarę potrzeby także właściwość sądu. W art. 126 par 3 k.p.c. wskazano zaś, że jeśli pismo jest wnoszone przez pełnomocnika, to należy do niego dołączyć pełnomocnictwo. Zdaniem sądu II instancji wszystkie te wymagania zostały spełnione. „Powódka wraz z przedłożeniem do akt sprawy dokumentu wypełniła obowiązek przywołany w powyższym przepisie. Tylko zatem niedołączenie do pozwu dokumentu pełnomocnictwa może skutkować wezwaniem skierowanym do powoda o uzupełnienie braków formalnych pozwu na podstawie art. 130 par. 1 k.p.c. pod rygorem zwrotu pozwu” – podkreślił w uzasadnieniu postanowienia sędzia Krzysztof Sobierajski, przewodniczący składu orzekającego.
„Oznacza to, że wątpliwości dotyczące podpisu powódki na pełnomocnictwie, na które zwraca uwagę art. 89 par. 1 zd. 3 k.p.c., nie mogą być rozpatrywane jako braki formalne pozwu i w rezultacie nie mogą skutkować zwrotem pozwu w wypadku braku ich wyjaśnienia przez powoda (...)” – dodał.
ORZECZNICTWO
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 18 czerwca 2015 r., sygn. akt I ACz 1079/15 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia