Sąd obniżył alimenty, które mam płacić na byłą żonę i dzieci – mówi pan Waldemar. – Mimo to komornik pobrał w tym miesiącu z mojego konta taką samą kwotę jak dotychczas. Dlaczego tak się stało i co mam teraz zrobić – pyta czytelnik.
Rzeczywiście sąd może obniżyć zasądzoną kwotę alimentów. Przykładowym powodem do wnioskowania o ich obniżenie może być utrata pracy albo urodzenie się dziecka.
Komornik pobrał z konta czytelnika kwotę zasądzoną wcześniej ze względu na to, że nie dotarła do niego informacja o wyroku zmieniającym wysokość alimentów. Sąd nie ma bowiem obowiązku przekazać wyroku komornikowi. Informowanie go nie leży też w interesie matki dzieci.
W związku z tym czytelnik powinien niezwłocznie udać się do komornika i przedstawić mu dokumentację sądową. Wówczas komornik skontaktuje się z matką dzieci i wezwie ją do przedstawienia odpisu wyroku zmieniającego kwotę alimentów. Czytelnik powinien również złożyć wniosek o zaliczenie nadwyżki zajętych już środków na poczet przyszłych alimentów.
Może się zdarzyć, że mimo interwencji z konta czytelnika wciąż będzie pobierana zbyt wysoka kwota. Wtedy należy złożyć u komornika pisemny wniosek o umorzenie postępowania w części. Będzie on dotyczył kwoty, o którą sąd zmniejszył alimenty.
Jeżeli komornik nie umorzy postępowania, przysługuje skarga do sądu rejonowego. Należy w niej wskazać, iż zaniechano czynności wymaganej przepisami prawa. Właściwy do zgłoszenia skargi jest sąd, przy którym działa komornik.
Podstawa prawna
Art. 138 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741). Art. 767 par. 1, art. 777 par. 1, art. 825 pkt 3 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1924 ze zm.).