Nie będzie już prowadzona administracyjna egzekucja należności od rodzica uchylającego się od płacenia na dziecko. Tak zakłada nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. W piątek uchwalił ją Sejm. Teraz będzie nad nią pracował Senat.
Obecnie egzekucja niezapłaconych alimentów prowadzona jest dwutorowo – sądowo i administracyjnie. W konsekwencji często dochodzi do sytuacji, w której komornik ściąga należności, a druga procedura – administracyjna – jest umarzana.
Widać to w statystykach dotyczących skuteczności odzyskiwania niezapłaconych kwot. Przykładowo w woj. lubuskim w 2012 r. wyegzekwowane kwoty to ponad 5 mln zł (egzekucja sądowa) i zaledwie 200 tys. zł (egzekucja administracyjna). Zdarzają się też sytuacje, w których gminy, pomimo poniesionych kosztów, nie odzyskały żadnych należności dłużników w drodze egzekucji administracyjnej. Dlatego uchwalona nowelizacja zakłada rezygnację z tej procedury.
Ponadto należna gminom część (40 proc.) środków odzyskanych od rodziców, którzy nie płacą alimentów, będzie trafiać tylko do tego samorządu, która wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Obecnie otrzymuje on 20 proc., tyle samo zaś dostaje gmina dłużnika. 60 proc. odzyskanych pieniędzy będzie – tak jak dotąd – stanowić dochód budżetu państwa.
Nowelizacja zakłada też, że po śmierci rodzica zobowiązanego do płacenia na dziecko, kwoty zasądzonych alimentów np. nie będą wliczane do dochodu osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W trakcie trzeciego czytania do nowelizacji zostały wprowadzone dwie poprawki. Z uwagi na to, że nie ma pewności, kiedy przepisy wejdą w życie (nastąpi to 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw), posłowie chcieli zagwarantować, iż korzystniejsze zasady ustalania dochodu będą stosowane już od najbliższego okresu świadczeniowego i zasiłkowego, który zaczyna się w październiku oraz listopadzie. Oznacza to, że będą one obowiązywały jeszcze w tym roku.
Etap legislacyjny
Nowelizacja skierowana do Senatu