Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Dzięki nowym przepisom Prokuratoria ma lepiej realizować swój podstawowy cel: chronić ważne interesy Skarbu Państwa w skomplikowanych sprawach.
Konieczność zmian dostrzeżono w 2012 r. Wówczas Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przeprowadziła kontrolę w Prokuratorii. Jak się okazało, ok. 40 proc. spraw (rocznie wpływa ich ponad 4000), którymi zajmowali się świetnie wyszkoleni radcowie (jest ich niespełna 100), to sprawy błahe z punktu widzenia interesu państwa. Okazywało się więc, że fachowcy zamiast przygotowywać się do kluczowych rozpraw, musieli zajmować się np. indywidualnymi przypadkami skarżenia państwa przez osadzonych, którzy narzekali na złe warunki lokalowe w zakładach karnych.
Projekt, który niebawem trafi do Sejmu, przewiduje, że Prokuratoria Generalna będzie mogła sprawy o wartości sporu do 10 mln zł przekazywać do prowadzenia innym podmiotom reprezentującym Skarb Państwa (np. Służbie Więziennej czy ministrom). W sprawach o wartości powyżej 300 tys. zł podmiot, któremu przekazuje się sprawę, będzie mógł odmówić jej przyjęcia. Jeśli jednak wartość będzie niższa, decyzja Prokuratorii o przekazaniu będzie wiążąca.
Zarazem każdorazowo – niezależnie od kwestii stricte ekonomicznych – Prokuratoria będzie prowadziła wszelkie sprawy, w których występują istotne zagadnienia prawne lub rozbieżności orzecznicze. Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, w której jeden na pozór nieobciążający budżetu państwa wyrok wywoła lawinę kolejnych pozwów.
Projekt nowelizacji przewiduje także, że na polecenie premiera Prokuratoria Generalna będzie reprezentowała niektóre rodzaje państwowych osób prawnych, w tym m.in. uczelnie wyższe, muzea oraz państwowe instytuty badawcze. Chodzi o to, aby w szczególnie skomplikowanych przypadkach służby prawne danego podmiotu uzyskały wsparcie najlepiej wyszkolonych procesualistów.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd