Za przyjęciem ustawy głosowało 281 posłów, jeden był przeciw, a 142 wstrzymało się.

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zastępuje Skarb Państwa w procesach przed sądami i Trybunałami; jest także organem opiniodawczym w sprawach dotyczących istotnych praw i interesów Skarbu Państwa; opiniuje projekty aktów normatywnych odnoszących się do praw lub interesów SP.

Jak wcześniej mówił wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik, po 9 latach istnienia Prokuratorii potrzebne są zmiany, które usprawnią jej funkcjonowanie. Jak dodawał, nowela ma umożliwić m.in. to, by Prokuratoria mogła przekazać prowadzenie rutynowych spraw innym podmiotom, by skupić się na najważniejszych.

"Chodzi o to, aby ograniczyć zaangażowanie prokuratorii w tzw. sprawy rutynowe. Jedna czwarta spraw, które wpływają do Prokuratorii, czyli prawie 25 proc., są to sprawy kierowane przez osadzonych. Czyli można mówić o pewnej ich powtarzalności, o pewnym trendzie. W naszym przekonaniu, aktywność naszych najlepszych prawników nie powinna być marnowana na te sprawy" - wyjaśniał Gawlik.

Zgodnie z nowymi przepisami rutynowymi sprawami o wartości do 300 tys. zł, zgodnie z decyzją samej Prokuratorii, będą się zajmowały wskazane przez nią podmioty. Wniosek o przekazanie sprawy będzie mógł złożyć zainteresowany podmiot. Natomiast jeśli złoży go szef rządu lub minister skarbu - taki wniosek będzie dla Prokuratorii wiążący, niezależnie od istotności sprawy.

Prokuratoria nie będzie mogła jednak przekazać - będzie musiała prowadzić sama poza kilkoma ustawowymi wyjątkami - sprawy, w których wartość sporu przekracza 10 mln zł.

Inne przepisy nowelizacji precyzują mechanizmy rozliczenia kosztów wynikających z zastępstwa procesowego wykonywanego przez Prokuratorię oraz zasady jej polityki kadrowej. Zgodnie z nowelą osoba zatrudniana po raz pierwszy w Prokuratorii jako radca nie byłaby od razy mianowana, lecz zawierano by z nią umowę o pracę na czas określony - nie dłuższy niż trzy lata. Jak wcześniej wyjaśniał wiceprezes Prokuratorii Piotr Rodkiewicz, takie rozwiązanie ma pozwolić na ocenę kompetencji osób, które zostaną zatrudnione w Prokuratorii.

Wiceszef resortu skarbu podkreślał, że nowela zobowiązuje radców do uzyskania pisemnej zgody prezesa Prokuratorii Generalnej na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Z kolei prezes i wiceprezesi Prokuratorii mają podlegać wszystkim rygorom wynikającym z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i składać oświadczenia o stanie majątkowym.

Na koniec 2013 r. prokuratoria prowadziła ok. 7,2 tys. spraw sądowych. Znaczna część z tych spraw (1525) miała wartość przedmiotu sporu przekraczającą 1 mln zł. Wartość przedmiotu sporu jedynie w sprawach wszczętych w 2013 r. wynosiła ok. 15 mld zł. W 2013 r. wśród 4,3 tys. nowych spraw było ok. 1,7 tys. rutynowych - głównie sprawy z powództwa więźniów.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia.