Pan Mateusz poszedł do urzędu gminy załatwiać różne sprawy. – Zabrałem niezbędne dokumenty. Dowiedziałem się, że oryginały mam okazać, a kopie zostawić urzędnikom. Zeskanowałem więc je w domu i wydrukowałem w kolorze. Kopie były bardzo podobne do oryginałów – opowiada czytelnik. – W urzędzie jednak zostałem zbesztany, powiedziano mi, że kolorowa forma kopiowania dokumentów jest niedopuszczalna i że mogą mi zarzucić fałszerstwo. Gdybym przyniósł czarno-białe ksero, byłoby w porządku. Czy urzędnik miał rację – pyta pan Mateusz.
Reklama
Zgodnie z art. 270 par. 1 kodeksu karnego przestępstwa fałszerstwa dopuszcza się ten, kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub zgodnie z treścią art. 270 par. 3 k.k. takiego dokumentu jako autentycznego używa lub też ten, kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w par. 1 niniejszego artykułu – wyjaśnia adwokat Maciej Kijas.
Użycie dokumentu podrobionego lub przerobionego oznacza wszelkie posłużenie się nim zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli w celu wykorzystania wiążącego się z nim prawa lub w celu wykazania innemu podmiotowi wynikających z treści dokumentu praw – twierdzi mecenas. – Nie stanowi zatem przestępstwa fałszerstwa posługiwanie się kolorową kopią dokumentu bez woli podrobienia go, przerobienia lub też użycia jako autentycznego. Nie ma przy tym różnicy, czy dana osoba dokonała kolorowej, czy też czarno-białej kopii dokumentu, o ile nie działała w sposób określony przepisem art. 270 kodeksu karnego.

Reklama
Istnieją jednak pewne ograniczenia w zakresie kopiowania dokumentów – tłumaczy Maciej Kijas. – Są one uregulowane przez ustawy szczególne, jak np. ustawę o ochronie informacji niejawnych lub też ustawę o prawie autorskim. Nie można zatem na przykład kopiować dokumentów z klauzulą: tajne, poufne, zastrzeżone. Kopiowanie natomiast dokumentu bez posiadania ku temu praw autorskich może powodować odpowiedzialność cywilną osoby bezprawnie go kopiującej. Należy zastrzec, iż każdorazowo ocena prawna legalności kopiowania dokumentu zależy od okoliczności konkretnego przypadku, a zwłaszcza od charakteru dokumentu będącego przedmiotem kopiowania.

Materiały oznaczone klauzulą zastrzeżone mogą kopiować jedynie uprawnione osoby

Podstawa prawna

Art. 270 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.).