Na Stały Komitet Rady Ministrów skierowany został projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114) oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on wiele istotnych zmian, które mają ułatwić ubieganie się o pomoc finansową na dzieci. Rodzice będą mogli złożyć o nią wniosek poprzez specjalny system teleinformatyczny tworzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu Emp@tia.
W projekcie przekazywanym na komitet resort pracy uwzględnił uwagę złożoną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które wskazało, że niektóre dokumenty, np. orzeczenie z sądu czy zaświadczenie lekarskie potrzebne do uzyskania becikowego, nie mają formy elektronicznej. To zaś może skutkować tym, że rodzic nie będzie mógł całej procedury zrealizować przez internet. W nowej wersji projektu znalazł się więc zapis, który pozwala na przesłanie elektronicznej kopii takiego dokumentu. Jednak zdaniem ekspertów nie należy się spodziewać, że zmiany w przepisach spowodują, że większość Polaków zacznie załatwiać formalności przy wykorzystaniu sieci. – Spodziewam się, że składanie wniosku przez internet będzie rzadko wykorzystywane, ponieważ wielu rodziców ma problemy z prawidłowym wypełnieniem i złożeniem tego dokumentu w formie papierowej – wskazuje Barbara Śmiełowska, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.
Jednocześnie nowelizacja zakłada, że niektóre informacje, np. dotyczące wysokości dochodu, składek na ubezpieczenia zdrowotne, ośrodek pomocy społecznej będzie pozyskiwał bezpośrednio od instytucji, które nimi dysponują, w tym urzędów skarbowych i ZUS. To oznacza, że z obowiązku dostarczenia tych danych zwolniony będzie rodzic.
Kolejnym elementem projektu jest umożliwienie korzystania z danych gromadzonych w rejestrach MPiPS przez organy zajmujące się przyznawaniem świadczeń (rodzinnych, z FA i pomocy społecznej) oraz wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności. W ten sposób będą one mogły weryfikować dane o osobach ubiegających się o poszczególne formy wsparcia (oraz członkach ich rodzin). Takie rozwiązanie budziło zastrzeżenia generalnego inspektora ochrony danych osobowych (GIODO) oraz organizacji pozarządowych, np. Fundacji Panoptykon. W złożonych uwagach krytycznie ocenili nie tylko samą kwestię udostępniania informacji, wśród których są często dane wrażliwe, ale w ogóle ich gromadzenie i przechowywanie przez 10 lat. Resort pracy w nowej wersji projektu zdecydował się częściowo ograniczyć zakres umieszczanych danych oraz to, które z nich będą udostępniane.
Ponadto wykreślone zostały propozycje przepisów, które modyfikowały prawo bankowe. Zgodnie z nimi kierownicy ośrodków pomocy społecznej i pracownicy socjalni mieli zostać dołączeni do katalogu podmiotów, którym banki byłyby zobowiązane do udzielania informacji, np. o wysokości oszczędności osób ubiegających się o wsparcie pieniężne. W ten sposób, w przypadku wątpliwości, mogliby weryfikować podawane przez nich informacje o sytuacji dochodowej. Ostatecznie jednak resort odstąpił od tej propozycji ze względu na krytyczne uwagi.
Ważne
Formę elektroniczną będzie miał też rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego z osobą starającą się o świadczenia z pomocy społecznej
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy po konsultacjach