Wniosek o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ma być składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rejenci wskażą w nim również wysokość pobranej opłaty sądowej - wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego przez Ministra Sprawiedliwości.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej związanie jest z nowelizacją ustawy o notariacie. Sama treść rozporządzenia nie wprowadzi radykalnych zmian dotyczących samej pracy notariuszy. Akt dostosowany jest do nowych przepisów, zgodnie z którymi wypis aktu notarialnego nie będzie zawierał wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej oraz informacji o wysokości pobranej opłaty sądowej. Wniosek o dokonanie wpisu będzie składany natomiast przez notariusza za pomocą systemu teleinformatycznego wraz ze wskazaniem wysokości pobranej opłaty.

Opłata sądowa od wniosku o wpis w księdze wieczystej może być uiszczana gotówką, do rąk notariusza lub na rachunek bankowy kancelarii notarialnej. W przypadku zapłaty gotówką, na żądanie klienta, notariusz jest zobowiązany wydać pokwitowanie zawierające kwotę opłaty, imię i nazwisko notariusza, datę i numer aktu notarialnego, w związku z który, powstał obowiązek uiszczenia opłaty.

Notariusz pobraną opłatę musi przekazać właściwemu sądowi rejonowemu w terminie do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło pobranie opłaty i złożono wniosek o wpis księdze wieczystej, dokonując jej wpłaty na rachunek bankowy tego sądu lub bezpośrednio przy kasie.

Jeśli opłata została uiszczona, a akt notarialny nie został sporządzony, notariusz zgodnie z projektem rozporządzenia, musi zwrócić kwotę nienależnej opłaty osobie, która ją uiściła w terminie 7 dni od dnia wpłaty.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2015 r.