Urzędnicy będą brać pod uwagę okoliczności, w których drzewo zostało usunięte bez wcześniejszego uzyskania zgody. Jeśli właściciel sam zdecyduje się na wyrąb obumarłej lub nierokującej szansy na przeżycie rośliny, wysokość kary administracyjnej będzie obniżona o 50 proc. Z kolei w przypadku uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie będą w ogóle wymierzane. Obecnie nie ma żadnych okoliczności łagodzących.

Zmiany wynikają z rządowego projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, nad którą pracuje Sejm. Jedna z nowelizacji dotyczy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) i właśnie ona przewiduje łagodniejsze kary za wycinkę bez zezwolenia.
Wynika z niej również, że samorząd nie nałoży też sankcji na posiadacza nieruchomości, jeśli drzewo z jego posiadłości zostało usunięte przez np. straż pożarną w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej. Bez wcześniejszego uzyskania zgody będą mogły być również usuwane rośliny, które zniszczyła np. wichura.
Mają też obowiązywać niższe stawki, na podstawie których wylicza się kary. Ponadto organ będzie mógł ją w połowie umorzyć osobie fizycznej, która usunęła lub zniszczyła drzewo lub krzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z tej możliwości skorzystają jednak tylko ci, których dochód na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekroczy 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (obecnie 1750 zł).
Projekt procedowanej w Sejmie ustawy o samorządzie gminnym wprowadza też zmiany w ok. 40 innych ustawach. Dotyczą one również przepisów o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, kodeksie wyborczym, o systemie informacji oświatowej oraz o pomocy społecznej.
– Uchwalenie tego projektu będzie dobrym prezentem z okazji 25-lecia samorządów. Uściśla on i doprecyzowuje kwestie, które były sporne – mówi Waldy Dzikowski, poseł PO. Projekt bowiem usuwa również np. bariery prawne utrudniające łączenie samorządów. Proponowana nowelizacja wprowadza m.in. stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia gminy. Jego zadaniem będzie np. przygotowanie nowej jednostki do wykonywania zadań publicznych oraz zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej.
Proponowana nowelizacja wprowadza też nowe regulacje, które umożliwiają tworzenie przez gminy i powiaty związków powiatowo-gminnych oraz pozwalają przystępować do obecnie funkcjonujących związków tych podmiotów.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji w trakcie prac sejmowych