Prawnik zajmujący się zawodowo reprezentowaniem klientów w sądzie nie powinien dopuścić do sytuacji jego życie osobiste kolidowało z prowadzonymi sprawami. Planowy remont nie jest przesłaną do przywrócenia straconego terminu.

Sprawa dotyczyła powódki w jednej ze spraw toczących się przed Sądem Rejonowym w Kłodzku. Kobieta była reprezentowana przed sądem przez zawodowego pełnomocnika. W związku z toczącą się sprawą została wezwana do uzupełnienia braków formalnych złożonego zażalenia. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 101 - dalej KPC) na dokonanie takiej czynności przysługuje 7 dniowy termin.

Termin upłynął 30 czerwca. Tego dnia pełnomocnik kobiety wniósł o przedłużenie terminu powołując się na remont u siebie w domu, który uniemożliwia mu dostęp do dokumentów niezbędnych w dalszym prowadzeniu sprawy.

Prawnik powołał się na brzmienie art. 166 KPC, zgodnie z którym: "Przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć lub skrócić termin sądowy na wniosek zgłoszony przed upływem terminu, nawet bez wysłuchania strony przeciwnej". Sąd nie podzielił stanowiska strony powodowej i zażalenie odrzucił. Uznał, że prawdą jest iż pojęcie "ważne powody" nie zostało zdefiniowane ale fakt iż profesjonalny pełnomocnik powołuje się na remont, w tym cyklinowanie podłogi nie może mieć wpływu na prowadzenie sprawy.

- To rzeczą pełnomocnika, który wziął na siebie ciężar prowadzenia sprawy powódki, jest takie zorganizowanie swojej pracy, aby w sposób należyty wywiązywać się ze swoich procesowych obowiązków. (...) Jedynie ważne przyczyny, co do zasady niezależne od działania strony, mogłyby stanowić podstawę do uwzględnienia wniosku, np. nieprzewidziany i konieczny pobyt w szpitalu - wyjaśniał sędzia.

Z uwagi na powyższe remont, rozpoczęty z woli prawnika nie może zostać uznany za taką przyczynę - podsumowano.

Skoro więc sąd nie znalazł podstaw do uznania zażalenia słusznie je oddalił - podsumował Sąd Okręgowy w Świdnicy podczas rozpatrywania zażalenia na postanowienie Sądu w Kłodzku o oddaleniu zażalenia. Dlatego też sąd postanowił odrzucić przedmiotowe zażalenie.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy, sygn. akt: II Cz 336/15