Byłym żołnierzom skierowanym na poligon wojsko zapewnia zakwaterowanie, umundurowanie, opiekę medyczną. Mają też prawo do uposażenia i zwrotu kosztów dojazdu do jednostki. Niestety osób zatrudnionych na śmieciówkach ćwiczenia nie chronią przed zwolnieniem

Czy zawsze firma może liczyć na rekompensatę

Jestem byłym żołnierzem zawodowym, zatrudnionym w firmie na podstawie umowy o pracę. Otrzymałem wezwanie na przymusowe ćwiczenia. Zastanawiam się, czy szef otrzyma od wojska rekompensatę za moją nieobecność.

NIE

Takie wsparcie otrzymują wyłącznie pracodawcy żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, którzy uczestniczą w ćwiczeniach rotacyjnych. Wtedy pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy, posiadającego nadany przydział kryzysowy, przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza. Świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów (bez kwot wynagrodzenia) poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w zastępstwie żołnierza rezerwy. Może też być wypłacane w razie powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy. Kwota świadczenia za każdy dzień odbywanych ćwiczeń nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza prezes GUS. Uwzględniając przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r., które wynosiło 3942,78 zł, maksymalna kwota świadczenia dla pracodawcy za jeden dzień odbywania ćwiczeń wojskowych przez pracownika nie może przekraczać 469,39 zł. W przeliczeniu na 30 dni ćwiczeń daje to 14 081,7 zł. Zanim jednak pracodawca otrzyma pieniądze, powinien przedstawić udokumentowany wniosek do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. Wskazuje w nim rodzaj czynnej służby wojskowej oraz okres, za który naliczono koszty, a także poszczególne wydatki. Dotyczy to zwłaszcza:
szkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy stanowisku pracy,
● odbycia przez pracownika szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
● przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia,
● opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy – także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy,
● ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu,
● przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy,
● innych należności wypłaconych nowemu pracownikowi zastępującemu żołnierza rezerwy lub innemu pracownikowi, któremu powierzono zastępstwo.
Podstawa prawna
Art. 134a ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 144 ze zm.).

Czy ćwiczenia wlicza się do stażu emerytalnego

Otrzymałem wezwanie na kilkudniowe ćwiczenia do mojej jednostki wojskowej. Czy ten okres nieobecności w pracy będzie wliczany do świadczeń pracowniczych?

TAK
Pracownik ma naliczane okresy składkowe w czasie przebywania na obowiązkowych ćwiczeniach wojskowych. Czas pełnienia służby wlicza się mu do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
Podstawa prawna
Art. 132d ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 144 ze zm.).

Czy pracodawca musi płacić za pobyt na ćwiczeniach

Otrzymałem informację z Wojskowej Komendy Uzupełnień, że armia chce mnie wezwać na ćwiczenie. Dowiedziałem się, że za ten czas otrzymam uposażenie. Czy pracodawca też musi mi za ten okres płacić wynagrodzenie?
NIE
Pracodawca może wypłacać wynagrodzenie żołnierzowi, który jest na ćwiczeniach, ale nie musi tego robić. Wszystko zależy od jego dobrej woli. Niemniej jednak za ten okres zapłaci mu armia. Rezerwista ze stopniem szeregowego otrzyma 70 zł, plutonowy – 80 zł, podporucznik – 110 zł za każdy dzień ćwiczeń. Za 30-dniowe ćwiczenia otrzymają więc odpowiednio 2,1 tys. zł, 2,4 tys. zł lub 3,3 tys. zł. Wojsko rekompensuje też zwrot kosztów dojazdu do jednostki i powrotu do miejsca zamieszkania. Z kolei żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem tych trwających do dwudziestu czterech godzin lub w dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń.
Podstawa prawna
Par. 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 6 lutego 2013 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. poz. 214).

Czy wojsko zapewni mundur i zakwaterowanie

W przyszłym tygodniu muszę stawić się na przymusowe ćwiczenia. Nie wiem jednak, czy mam ze sobą zabrać dodatkową odzież. Czy wojsko zapewni mi ekwipunek?
TAK
Żołnierzowi rezerwy przysługuje bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, uposażenie, urlopy, opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie, ulgowe przejazdy oraz szczególne uprawnienia i wsparcie finansowe, które są przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin.
Podstawa prawna
Art. 118–132 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 144 ze zm.).

Czy wezwanie zawsze chroni przed zwolnieniem

Pracuję w firmie na umowie-zleceniu. Obawiam się, że pracodawca może robić problemy w związku z moją nieobecnością spowodowaną wezwaniem na przymusowe ćwiczenia. Czy musi uwzględnić decyzję wojska?
NIE
Ochrona stosunku pracy przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Przepisy dotyczące obronności nie przewidują ochrony przed utratą pracy dla osób zatrudnionych na śmieciówkach, czyli umowach-zlecenie lub o dzieło.
Podstawa prawna
Art. 132d ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 144 ze zm.).

Czy ćwiczący rezerwista może awansować

Należę do organizacji paramilitarnej. Dodatkowo często jestem wzywany na obowiązkowe ćwiczenia. Czy biorący w nich udział mogą się starać o przyznanie wyższego stopnia wojskowego lub odznaczenia?
TAK
Żołnierz rezerwy może być mianowany na kolejny stopień wojskowy, jeśli odbył odpowiednią dla danego korpusu liczbę dni ćwiczeń wojskowych oraz otrzymał pozytywną opinię, posiada przydział mobilizacyjny i nie był karany sądownie. Mianowania dokonuje lub z wnioskiem występuje odpowiedni przełożony żołnierza lub wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
Podstawa prawna
Art. 76 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 144 ze zm.).
Par. 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 307).

Czy ćwiczenia mogą trwać dłużej niż miesiąc

Szef powiedział, że puści mnie na ćwiczenia, ale maksymalnie na miesiąc, bo nie może sobie pozwolić na dłuższą nieobecność. Czy wojsko może mnie wezwać na dłużej?
TAK
Ćwiczenia mogą trwać od 2 do 30 dni w przypadku ćwiczeń krótkotrwałych lub do 90 dni, jeśli są to ćwiczenia długotrwałe. Zgodnie z ustaleniami Sztabu Generalnego RP szkolenia mają być realizowane w wyznaczonych jednostkach wojskowych, do których zostaną powołani żołnierze rezerwy, a także ośrodkach szkolenia. Żołnierze w czasie ćwiczeń będą zakwaterowani w jednostkach. Resort obrony narodowej zaplanował, że ćwiczenia będą ustalane w ciągu całego roku kalendarzowego, z wyjątkiem lipca i sierpnia. Jak wyjaśnia Sztab Generalny, Siły Zbrojne będą starały się dostosować okresy szkoleń do możliwości konkretnych grup pracowniczych. Najczęściej stosowaną formą są ćwiczenia rotacyjne, trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu roku kalendarzowego.
Podstawa prawna
Art. 69 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 144 ze zm.).

Czy armia zapłaci za dojazd na poligon

Wojsko wezwało mnie na obowiązkowe ćwiczenia. Jestem tuż przed wypłatą i zostało mi tylko 200 zł na życie. Czy za przejazd do jednostki i powrót do domu otrzymam od armii jakieś pieniądze?
TAK
Żołnierzowi rezerwy przysługuje zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania służby. Ponadto ma prawo do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznej. Ma też uprawnienia do należności za podróże służbowe w przypadku oddelegowania go poza miejsce pełnienia służby.
Podstawa prawna
Art. 119a ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 144 ze zm.).

Czy wojsko może nagle wezwać do służby

Otrzymałem kartę powołania na ćwiczenia w trybie natychmiastowym. Okazuje się, że jutro po południu muszę być już na terenie jednostki. Czy wojsko ma prawo w takim trybie wezwać byłego żołnierza?
TAK
Może nawet ustalić, że w ciągu czterech godzin od otrzymania karty powołania trzeba stawić się do jednostki wojskowej. Najczęściej jednak wezwania następują w trybie zwykłym. Wtedy żołnierz rezerwy powiadamiany jest w czasie nie krótszym niż 14 dni. W karcie powołania podaje się więc termin i miejsce stawienia się rezerwisty na ćwiczenia wojskowe. ©?
Podstawa prawna
Art. 60 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 144 ze zm.).
Opracowane przy współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego