Gmina przed uchwaleniem regulaminu przyznawania medalu okolicznościowego musi zapytać o zgodę prezydenta RP. Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody warmińsko-mazurskiego
Z początkiem lipca tego roku Rada Miejska w Młynarach podjęła uchwałę w sprawie przyznawania medalu okolicznościowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Młynary”. Do tego były dwa załączniki – regulamin i wzór odznaki. Powołała się przy tym na ustawę o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz ustawę z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. poz. 130 ze zm.). Rada postanowiła, że jej uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia.
Zapisy do tego stopnia nie spodobały się wojewodzie warmińsko-mazurskiemu, że stwierdził nieważność uchwały w całości. Uznał też, że gmina samowolnie nie może ustalać wzorów odznaczeń. W myśl przepisów odznaką jest każdy przedmiot, a zatem także miniatura herbu miasta (miała się znaleźć na medalu), który służy celom wskazanym w ustawie, m.in. pełni funkcję wyróżnienia za zasługi w działalności państwowej lub społecznej. Również przepisy o odznakach i mundurach określają, jakie podmioty są uprawnione do ustanawiania odznak.
Są to m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego czy właściwy minister. Organy ustanawiające wprawdzie ustalają jej wzór oraz zasady i tryb nadawania i noszenia, ale samo ustalenie wzoru odznaki honorowej oraz sposobu jej noszenia wymaga zgody prezydenta RP. Wojewoda wytknął radzie, że podejmując w tym stanie rzeczy uchwałę, powinna wcześniej uzyskać zgodę prezydenta RP na ustalenie wzoru tej odznaki oraz na określenie sposobu jej noszenia. Tego jednak nie zrobiła.
Włodarz zwrócił także uwagę, że akt prawa miejscowego podlega obowiązkowi ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym i co do zasady wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a nie z dniem podjęcia uchwały.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego z 29 lipca 2015 r., nr PN-4131.215.15