W postępowaniu administracyjnym istotne jest spełnienie warunków formalnych. Jeżeli nie zostaną one zrealizowane, czynność której dotyczą nie dojdzie do skutku. Ważny jest także czas na ich dopełnienie. Wraz z nim można stracić uprawnienie do działania.

Sprawa tocząca się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach dotyczyła kobiety, która skarżyła decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, na podstawie której odmówiono jej prawa do zasiłku rodzinnego. Skarga została wniesiona przez pełnomocnika kobiety – radcę prawnego.

Niestety prawnik nie dołączył do pisma pełnomocnictwa, które potwierdziłoby jego umocowanie w sprawie dlatego sąd wezwał go do usunięcia braków formalnych skargi.
Na realizację powyższego obowiązku WSA wyznaczył 7-dniowy termin. Wezwanie zostało doręczone poprawnie, co potwierdzał podpis adresata na zwrotce. Mimo to uzupełnienie dokumentów odesłano dzień po upływie terminu. W związku z czym skarga została odrzucona.

Jak motywował sąd „skarga musi spełniać wymogi przewidziane dla pism w postępowaniu sądowym”. Wskazano je w art. 46 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 270). Zgodnie z nim każde pismo strony musi zawierać:
• oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
• imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
• oznaczenie rodzaju pisma,
• osnowę wniosku lub oświadczenia,
• podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
• wymienienie załączników.

W §3 tego samego artykułu wskazano, że do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo jeżeli wnosi je pełnomocnika a jego umocowanie nie znajduje się w aktach sprawy.
Jeżeli pismo nie spełnia powyższych wymagań nie można nadać sprawie dalszego biegu. W przedmiotowej sprawie pełnomocnik spóźnił się o jeden dzień z uzupełnieniem braków.

Jednak jak uznał sąd „termin do uzupełnienia braków formalnych skargi ma charakter ustawowy i nie może być przedłużony” dlatego skarga została odrzucona.

Postanowienie WSA w Gliwicach, sygn. akt: IV SA/Gl 171/15