Prezydent miasta prowadzi zbiór danych osobowych dotyczących sprawców wykroczeń i przetwarza je. Zbiór obejmuje m.in. właścicieli pojazdów zarejestrowanych przez monitoring miejski, którzy nie wskazali osoby kierującej lub użytkującej ich pojazdy w chwili popełnienia wykroczenia. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych takiego właściciela w toku postępowania o wykroczenie jest niezbędne w celu ustalenia, kto popełnił czyn, to jest dopuszczalne. Uprawnienia prezydenta do przetwarzania danych wynikają z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 779 ze zm.). Natomiast GIODO nie ocenia, czy straż miejska w konkretnych przypadkach wykonuje swoje obowiązki w sposób należyty.
DECYZJA DOLiS/DEC-176/14/14716, 14718
● (...) przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, (...), jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (...) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą (...) jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (...), jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (...). Katalog przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych jest zamknięty. (...) przesłanki te co do zasady są równoprawne, (...) spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi już o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych. (...) dla legalności procesu przetwarzania danych osobowych nie zawsze wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą. (...)
● Prezydent miasta prowadzi zbiór danych (...) na podstawie ustawy o strażach gminnych.(...) przetwarza dane osobowe w zakresie: nazwisk i imion, daty urodzenia, miejsca urodzenia, adresu zamieszkania lub pobytu, numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca pracy, zawodu, wykształcenia, serii i numeru dowodu osobistego, numeru telefonu, oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, (...) rodzaju prowadzonej działalności. Powyższe dane przetwarzane są w celu dopełnienia obowiązków określonych przepisami prawa, dotyczą zaś osób, które popełniają wykroczenia.
● (...) właściciel pojazdu zarejestrowanego przez monitoring miejski nie wskazał osoby kierującej lub użytkującej jego pojazd w czasie zdarzenia, w związku z czym naraził się na odpowiedzialność za wykroczenie ujęte w treści art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń, stwierdzone wyrokiem sądu. (...) do zadań straży w szczególności należy: czuwanie i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. (...) ma prawo do wykonywania kontroli wobec: uczestnika ruchu naruszającego przepisy o zatrzymaniu lub postoju pojazdów. (...) prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. W ocenie Generalnego Inspektora niezbędne było przetwarzanie danych osobowych skarżącego w toku postępowania o czyn z art. 97 Kodeksu wykroczeń, dla realizacji uprawnień zawartych w powyższych przepisach, tj. w celu ustalenia sprawcy wykroczenia. Przepisem, który wprost uprawnia Straż Miejską do przetwarzania danych osobowych skarżącego w tym celu (...) jest art. 10a ustawy o strażach gminnych. (...)
● Generalny Inspektor, (...) nie jest organem kontrolującym ani nadzorującym prawidłowość stosowania prawa materialnego i procesowego w sprawach należących do właściwości innych organów, służb czy sądów, których orzeczenia podlegają ocenom w toku instancji czy w inny sposób określony odpowiednimi procedurami. (...)