Projekt nowej ustawy Prawo konsularne ma zastąpić obowiązującą ustawę o funkcjach konsulów RP. Projekt szeroko zakreśla zadania konsula dotyczące rozwoju i pogłębiania współpracy dwustronnej między Polską a państwem przyjmującym. Zdecydowano się ponadto na powierzenie konsulowi funkcji promocji języka polskiego.

W projekcie po raz pierwszy wyodrębniono osobny przepis dotyczący pomocy konsularnej. Wylicza on sytuacje, w których obywatelowi polskiemu świadczona jest pomoc, tj. w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania, aktów przemocy, których ofiarą padli obywatele polscy, zgonu, jak również w sytuacji konieczności nagłego powrotu osób pozbawionych środków finansowych do Polski albo państwa zamieszkania.

W projekcie podkreślono też funkcję interwencyjną konsula, nieobecną w obowiązującej ustawie o funkcjach konsulów RP. Zgodnie z projektem, w przypadku gdy konsul dowie się, że obywatele polscy są przez władze państwa przyjmującego traktowani w sposób noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny ze standardami praw człowieka, konsul ma być zobowiązany do podjęcia stosownych działań zgodnych z prawem międzynarodowym i prawem państwa przyjmującego.