Prezes sądu będzie mógł skreślić z wykazu mediatora, który nienależycie wykonuje swoje obowiązki – przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. Regulacja określa tryb, sposób i warunki prowadzenia mediacji.
Zgodnie z art. 23a kodeksu postępowania karnego pokrzywdzony i oskarżony w sprawie karnej mogą rozwiązać swój konflikt w drodze mediacji. Skierować na nią może sąd, a w postępowaniu przygotowawczym także prokurator, na wniosek stron lub z własnej inicjatywy.
W sprawach z oskarżenia publicznego ugoda zawiera zgodne deklaracje stron co do sposobu zakończenia postępowania. Nie ma mocy prawnej, treść ugody mediacyjnej sąd bierze jednak pod uwagę przy rozstrzygnięciu sprawy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2003 r. nr 108, poz. 1020) mediację może przeprowadzić jedynie instytucja lub osoba godna zaufania wymieniona w wykazie prowadzonym przez prezesa sądu. Osoba taka m.in. musi posiadać pełnię praw cywilnych i obywatelskich, odpowiednie umiejętności czy wiedzę itp. Projekt rozszerza natomiast informacje, jakie mają znaleźć się w wykazie. Oprócz danych osobowych i daty urodzenia osoby lub adresu siedziby organizacji mają być w niej podane także numer telefonu lub e-mail mediatora.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2015 r. wraz z reformą k.p.k.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji