Pracując w prywatnej firmie, mogłam sobie pozwolić na wykup mieszkania od spółdzielni na własność, a płacenie miesięcznych należności nie sprawiało mi problemu. Straciłam jednak pracę i zaczęłam zalegać z opłatami eksploatacyjnych, które w dodatku znacznie wzrosły. Moje zadłużenie nie maleje i mimo że znalazłam pracę, nie jestem w stanie go spłacić. Co mi grozi – pyta pani Monika
Opłaty eksploatacyjne, które zobowiązany jest płacić spółdzielni lub wspólnocie właściciel lokalu, to fundusz remontowy, koszty eksploatacji oraz media. Wysokie zadłużenie staje się problemem wszystkich członków spółdzielni (wspólnoty), zagraża bowiem utratą płynności finansowej. Zarząd musząc opłacić dostawców mediów lub usługodawców podwyższa opłaty eksploatacyjne, co godzi we wszystkich członków mieszkańców. Z tego powodu już zaległości stanowiąc równowartość trzymiesięcznych opłat eksploatacyjnych powinny spowodować wysłanie przez zarząd spółdzielni lub wspólnoty przedsądowego wezwania do zapłaty, a jeśli dłużnik nie zareaguje – skierowanie do sądu rejonowego pozwu o zapłatę.
Po uzyskaniu nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności zarząd ponownie wzywa dłużnika do zapłaty należności powiększonej o należne odsetki ustawowe. Jeżeli dłużnik we wskazanym w piśmie terminie nie ureguluje zadłużenia, zarząd kieruje do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika. Zadłużenie wzrasta więc o należne odsetki liczone od dnia wymagalności do dnia zapłaty, koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej. Komornik zawiadamia dłużnika o wszczęciu egzekucji i wzywa go do zapłaty zadłużenia. Jeśli dłużnik nie reaguje, zajmuje jego konta bankowe, wierzytelności, wynagrodzenie za pracę. Jeśli nie ma środków finansowych, które mogłyby pokryć zadłużenie, komornik może sprzedać lokal dłużnika w drodze licytacji.
W przypadku wyodrębnionej własności lokalu (własność hipoteczna) wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży zadłużonego lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 776–777, art. 7971, art. 799, art. 921–1003 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.). Art. 4, art. 4 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1443). Art. 12–16 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz 903 ze zm.). Statut spółdzielni.