Akt zgonu to część księgi stanu cywilnego. Rejestruje się w nim fakt śmierci konkretnej osoby. Skrócony akt zgonu jest natomiast niezbędnym dokumentem koniecznym do uzyskania zasiłku pogrzebowego.

Gdzie zgłaszamy zgon?

Śmierć osoby należy zgłosić w urzędzie stanu cywilnego miejsca danego zdarzenia. W przypadku stwierdzenia zgonu lub uznania za zmarłego w postępowaniu sądowym albo w razie zgonu na polskim statku morskim lub, powietrznym, zgonu żołnierza w czynnej służbie wojskowej i innej osoby przydzielonej do jednostki wojskowej, poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojennymi – zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy Śródmieścia miasta stołecznego Warszawy.

W wyjątkowych zgon zgłasza się w urzędzie stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca jego pochowania
Reklama

W momencie, gdy kierownik stanu cywilnego otrzyma informacje o fakcie zgonu, sporządza on akt zgonu oraz wydaje nam 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu. Zgłoszenie zgonu oraz wydanie odpisów jest bezpłatne.

Reklama

Termin

Zgon osoby zgłasza się najpóźniej w ciąg 3 dni od śmierci danej osoby. Jeśli jednak zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o tym fakcie.

Kto jest obowiązany do zgłoszenia zgonu?

Prawo nakłada obowiązek zgłoszenia zgonu na następujące podmioty:
• małżonek lub dzieci zmarłego;
• najbliżsi krewni lub powinowaci;
• osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon;
• osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały;
• administrator domu, w którym nastąpił zgon;
• jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do jego zgłoszenia obowiązany jest szpital lub zakład.

Akt zgonu – dokumenty

W celu zgłoszenia śmierci danej osoby do urzędu stanu cywilnego należy przedstawić następujące dokumenty:

• wystawioną przez lekarza kartę zgonu;
• dowód osobisty zmarłego ( w przypadku cudzoziemca –paszport).

Jakie dane zawiera akt zgonu?

• nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania zmarłego;
• data, godzina oraz miejsce zgonu lub znalezienia zwłok;
• nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej;
• nazwiska rodowe i imiona rodziców zmarłego;
• nazwisko, imię (imiona), miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej zgon lub dane dotyczące szpitala albo zakładu.Skrócony akt zgonu jest wymaganym dokumentem w procedurze ubiegania się o zasiłek pogrzebowy. Natomiast akt zgonu jest aktem stanu cywilnego rejestrującym śmierć osoby