W 2015 roku zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał także po śmierci dziadków, dzieci w rodzinie zastępczej oraz osób, nad którymi ustanowiono opiekę prawną.

Według obecnie obowiązujących przepisów, zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego,
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  • członka rodziny ubezpieczonego albo osoby pobierającej emeryturę lub rentę.

Dokładny katalog osób, po śmierci których przysługuje zasiłek pogrzebowy, znajdziesz tutaj>>

Dotychczas do członków rodziny, po których przysługuje zasiłek pogrzebowy, zaliczano małżonka (wdowę i wdowca), rodziców, ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem przez nie pełnoletniości, a także wnuki i rodzeństwo.

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać 1 marca 2015 roku, do tego kręgu włączają również dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, dziadków oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna - także ich śmierć będzie więc uprawniać do uzyskania zasiłku pogrzebowego.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Nie zmieni się wysokość zasiłku pogrzebowego - tak jak do tej pory będzie wynosił 4 tys zł.

Zasiłek będzie też, tak jak dotychczas, przysługiwał osobom, które rzeczywiście pokryły koszty pogrzebu. Jednak teraz zasiłek w wysokości ryczałtowej, nieograniczonej udokumentowanymi wydatkami będzie można otrzymać także po śmierci dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, dziadków oraz osób, nad którymi została ustanowiona opieka prawna (czyli osób z rozszerzonego katalogu członków rodziny).

Do tej pory zasiłek także im przysługiwał, ale w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4 tys zł. Na takich zasadach zasiłek pogrzebowy nadal będą otrzymywać pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, instytucja zakonna lub diecezjalna lub inne osoby osoba niż członek rodziny, jeśli pokryły koszty pogrzebu.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy nadal będzie ulegał podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1682)