Obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony dopiero w 2016 roku. Do tego czasu każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego.
Obowiązek meldunkowy polega na zgłoszeniu właściwemu organowi informacji o fakcie pobytu i czasie jego zamierzonego trwania. Dokładnie może chodzić między innymi o zameldowanie o urodzeniu dziecka, zmianie stanu cywilnego bądź o zgonie danej osoby. Jednak zazwyczaj obowiązek ten dotyczy:
  • zameldowania na pobyt stały, czyli deklarację zamieszkania w określonej miejscowości pod wskazanym adresem z zamiarem stałego przebywania;
  • zameldowania na pobyt czasowy, czyli deklarację okresowego przebywania w innej miejscowości pod wskazanym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem, bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego,
  • wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego, ale będąc zameldowanym na stałe w jednym miejscu, można być jednocześnie zameldowanym na pobyt czasowy w innym (tylko jednym) miejscu.

Na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące należy zameldować się najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Jeśli meldunek dotyczy pobytu czasowego, należy zgłosić, ile będzie on trwał.

Pani Dorota na stałe jest zameldowana w Warszawie, lecz mieszka w podkarpackiej wsi, gdzie jest zameldowana na pobyt czasowy. I tam ma zarejestrowany samochód. Ostatnio podczas kontroli policjanci zwrócili mi uwagę, że moje zameldowanie czasowe już wygasło, a dowód rejestracyjny też jest nieważny>>

Z kolei osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące ma obowiązek zameldować się na pobyt stały. Nie musi tego robić między innymi, jeżeli pracuje poza miejscem pobytu stałego, jej pobyt w tym miejscu związany jest z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub podyktowany względami rodzinnymi lub też jeśli dana osoba odbywa czynną służbę wojskową albo przebywa w zakładzie karnym i poprawczym, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich czy zakładzie wychowawczym.
Od 2015 roku dane o naszym adresie znikną z dowodów osobistych, ale sam obowiązek meldunkowy zostanie zlikwidowany dopiero w 2016 roku.