Projekt nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych modyfikuje strukturę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wprowadza dwie rewolucyjne zmiany: udziały beznominałowe oderwane od kapitału zakładowego oraz test wypłacalności. Obie uzyskały pozytywną ocenę Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów. Zdaniem rady kapitału zakładowego nie trzeba już traktować jako nieodzownego elementu konstrukcji spółki. Już dziś nie chroni on skutecznie interesów wierzycieli, a staje się obciążeniem dla wspólników.
– Istnienie udziałów beznominałowych umożliwi znacznie łatwiejsze wycofywanie ich, co pozwoli efektywniej wykorzystywać kapitał inwestycyjny. Wkłady wniesione na ich pokrycie będą mogły zostać zwrócone wspólnikom pod tytułem dywidendy albo spłaty umorzeniowej, pod warunkiem pozytywnego wyniku testu wypłacalności – ocenia prof. Maciej Kaliński w projekcie opinii, przyjętym przez Radę Legislacyjną.
Reklama

Reklama
Jego zdaniem udziały beznominałowe ułatwią też restrukturyzację spółki. W razie jej podziału, przekształcenia lub połączenia z inną nie będzie bowiem potrzeby dokonywać zmian w jej aktywach – np. dokonywać dopłat do udziałów lub podejmować uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego, co bywa konieczne przy udziałach nominałowych.
Korzystne jest też – zdaniem rady – przyjęcie w projekcie modelu mieszanego spółki z o.o., w której mógłby występować – obok udziałów beznominałowych – również kapitał udziałowy (to nowy rodzaj kapitału spółki z o.o., zasilany przez wkłady na pokrycie udziałów beznominałowych, uiszczane przez wspólników) z udziałami nominałowymi i kapitał zakładowy (projekt przewiduje możliwość utrzymania go, gdy wspólnicy tak zadecydują). Taka propozycja umożliwi więc wprowadzenie udziałów beznominałowych do istniejącej już spółki z o.o. bez potrzeby likwidowania jej.
– Ważne jest, aby proponowane zmiany kodeksu spółek handlowych zapewniały odpowiednią ochronę interesów kontrahentów i wierzycieli spółki z o.o., która nie ma kapitału zakładowego – zauważa radca prawny Katarzyna Urbańska z kancelarii Szpyrka, Urbański, Urbańska.
Jej zdaniem temu mają służyć propozycje legislatorów nakładające na zarząd spółki z o.o. nowe obowiązki, np.:
● periodyczne badanie sytuacji finansowej spółki pod kątem wystąpienia znacznej straty,
● wprowadzenie testu wypłacalności,
● tworzenia przez spółkę z o.o. kapitału zapasowego zasilanego z zysków spółki.
Zdaniem Rady Legislacyjnej wprowadzenie testu wypłacalności jest korzystniejsze dla wierzycieli spółki niż utrzymywanie kapitału zakładowego. Dziś nie zapewnia on bowiem spółce wystarczającej płynności finansowej ani zdolności do wykonywania bieżących zobowiązań.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w trakcie konsultacji