Nie można nikogo dyskryminować ze względu na wiek. Tymczasem rzecznik praw obywatelskich dopatrzył się takich działań w nowelizacji z 13 czerwca 2013 r. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2013 r. poz. 829). Został wówczas ponownie wprowadzony limit wieku (70 lat), po osiągnięciu którego komornicy nie mogą dalej wykonywać czynności zawodowych, a minister sprawiedliwości odwołuje ich z zajmowanego stanowiska.

– Wprowadzając ponownie ograniczenia wiekowe dla komorników, nie wskazano na obiektywne uzasadnienie tego rozwiązania – zauważa Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Wprawdzie w przeszłości obowiązywał już limit (niższy, bo 65 lat), jednak został uchylony ustawą z 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższaniem wieku emerytalnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1544). Przestały wówczas również obowiązywać ograniczenia wiekowe w stosunku do zatrudnionych w urzędach państwowych, służbie cywilnej i Najwyższej Izbie Kontroli. W ubiegłym roku znów się pojawiły – ale tylko wobec komorników.

Zdaniem profesor Ireny Lipowicz stoi to w sprzeczności z dyrektywą Rady UE 2000/78, ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz dopuszczalnych ograniczeń wolności wykonania zawodu. Dyrektywa dopuszcza odmienne traktowanie z uwagi na wiek tylko, gdy w ramach prawa krajowego zostanie to obiektywnie uzasadnione zgodnym z przepisami celem.

W wystąpieniu do ministra sprawiedliwości rzecznik zwróciła uwagę, że przyczyny odwołania komornika zostały przewidziane w ustawie o komornikach. Wśród przesłanek odwołania ich z funkcji nie wymienia się tam kryterium wieku.