Osobom, które wybiorą taką profesję wystarczy tylko egzamin. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia wykonującego zapisy ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (II transza deregulacji – Dz.U. z 2014 r. poz. 768).
Wejdzie ona w życie 10 sierpnia. Ustawa zmieniła przepisy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1154 ze zm.), znosząc obowiązkowe szkolenia dla kandydatów na agentów.
Obecnie, aby starać się o pracę w zakładzie ubezpieczeń, należy przejść szkolenie zakończone egzaminem. Kandydat musi odbyć co najmniej 152-godzinny kurs organizowany przez pracodawcę. W zależności od stażu pracy, doświadczenia czy przyszłych obowiązków może być on skrócony odpowiedni do 104, 48, 36, a wyjątkowo nawet 8 godzin. Egzamin składa się z 70 pytań obejmujących 10 bloków tematycznych. Dotyczą one nie tylko prawnych aspektów i szczegółowych zagadnień związanych z działalnością ubezpieczeniową, lecz także etyki zawodowej. Jest też 30 pytań dotyczących funkcjonowania zakładu przeprowadzającego egzamin, np. zasady zawierania umów.
Projekt rozporządzenia znosi obowiązek szkolenia i nieco modyfikuje sam egzamin. Pierwsza część będzie obejmowała siedem bloków tematycznych, jednak w większości powielają one poprzedni jego zakres. Liczba i podział pytań zostają niezmienione. Podobnie forma – pisemna, test jednokrotnego wyboru.
– Szkolenia do tej pory często nie spełniały swojej funkcji i były wyłącznie formalnym obowiązkiem, a nie faktycznym miejscem zdobywania wiedzy. Przy tym wymogi określające liczbę godzin szkoleń zostały w obowiązującym rozporządzeniu określone z rozmachem – argumentuje Przemysław Konopka, wiceprezes w grupie Gras Savoye w Polsce, wiceprezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.
Autorzy projektu przewidują, że na rozporządzeniu skorzystają nie tylko agenci. „Rezygnacja z obowiązkowego szkolenia wstępnego zmniejszy koszty działalności zakładu ubezpieczeń” – czytamy w uzasadnieniu. Poza zaliczeniem egzaminu kandydat na agenta musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być też skazany za umyślne przestępstwo, musi dawać rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych i mieć co najmniej średnie wykształcenie. Agentami mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
Gdy czynności agencyjne wykonują spółki, warunki konieczne do wykonywania zawodu muszą spełniać ich wspólnicy. W przypadku osób prawnych – co najmniej połowa członków zarządu.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach społecznych