Radni nie mogą przy powoływaniu jednostki mającej przeciwdziałać agresji określać jej obowiązków ani modyfikować tych nadanych przez ustawodawcę. Tak stwierdził wojewoda śląski, badając uchwałę rady Wodzisławia Śląskiego w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Unieważnił więc część zapisów tego aktu.
Zastrzeżenia wojewody dotyczyły m.in. wskazania, że kandydaci na członków zespołu wyrażają pisemną zgodę na pracę w nim, a jego przewodniczący powołuje grupy robocze do pracy nad konkretnymi przypadkami przemocy wynikającymi z wszczęcia procedury niebieskiej karty. Zdaniem organu nadzoru radni wykroczyli poza delegację ustawową z art. 9a ust. 15 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180 poz. 1493 ze zm.). Nie przewiduje on bowiem dla rady gminy kompetencji polegającej na udzielaniu przewodniczącemu zespołu upoważnienia do tworzenia grup roboczych.
Wojewoda uznał również za nieważny zapis, w którym radni określili, jakie zadania wykonuje zespół interdyscyplinarny. Wymienili wśród nich np. kreowanie polityki antyprzemocowej w mieście oraz koordynowanie działań różnych jednostek, podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania agresji. Organ nadzoru zwrócił uwagę, że tę kwestię reguluje art. 9b ust. 1 i 2 ustawy, który określa zadania zespołu. Co więcej, radni dokonali w uchwale modyfikacji treści tych obowiązków.
Ponadto rada Wodzisławia Śląskiego zawarła w uchwale nieprawidłowe zapisy dotyczące działalności grup roboczych. Wskazała, że dodatkowo mogą być do niej powoływani członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przedstawiciel służby zdrowia. Tymczasem z art. 9a ust. 11 ustawy jednoznacznie wynika, że ich udział – podobnie jak pracowników pomocy społecznej, policji i oświaty – jest obowiązkowy. Fakultatywność uczestnictwa w grupie roboczej dotyczy tylko kuratorów sądowych, co również wynika bezpośrednio z ustawy. Dlatego radni, powtarzając ten zapis w uchwale, naruszyli zasadę prawidłowej legislacji.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych działają w nich w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych

ORZECZNICTWO

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 6 czerwca 2014 r. nr NPII.4131.1.188.2014