Po trzech miesiącach obowiązywania kontraktu między Skarbem Państwa a Polską Grupą Pocztową trzeba go było doprecyzować. Błędnie sformułowane zapisy utrudniały bowiem reklamacje
„Operator deklaruje doręczanie przesyłek zwykłych i rejestrowanych w terminie D+3, zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw łączności, gdzie D jest dniem nadania do godz. 16” – od takiego postanowienia rozpoczyna się par. 19 regulaminu świadczenia usług pocztowych przez Polską Grupę Pocztową SA. Dokument ten jest integralną częścią umowy z 18 grudnia 2013 r., wiążącej nowego doręczyciela przesyłek z sądów i prokuratur ze Skarbem Państwa, a dokładnie z Sądem Apelacyjnym w Krakowie.

Nic nie musimy