Z roku na rok liczba ogłaszanych przez sądy upadłości wzrasta. Z raportu Coface wynika, że w 2013 r. sądy ogłosiły upadłość w 883 przypadkach. Jest to wynik najwyższy od 2005 r. Co zatem powinien zrobić wierzyciel, kiedy ogłoszenie upadłości kontrahenta stanie się faktem. Po pierwsze taki wierzyciel powinien śledzić Monitor Sądowy i Gospodarczy. To w nim obowiązkowo powinno się znaleźć ogłoszenie o upadłości przedsiębiorcy.

Zasady ogólne

W obwieszczeniu o ogłoszeniu, które publikowane jest również w dzienniku o zasięgu lokalnym, oznaczony jest termin, w którym wierzyciele mogą zgłaszać swoje wierzytelności do masy upadłości. Zgodnie z przepisami w zależności od decyzji sądu wierzyciele mają od jednego do trzech miesięcy na zgłoszenie swych wierzytelności. Opóźnienie w dokonaniu zgłoszenia nie oznacza, że zgłaszana wierzytelność nie zostanie uwzględniona, ale może oznaczać obciążenie spóźnionego wierzyciela kosztami postępowania, jakie z opóźnienia wynikły. Przykładowo będzie chodziło o koszt sporządzenia uzupełniającej listy wierzytelności.
Należy pamiętać, że zgłoszenie wierzytelności nie podlega opłacie sądowej. Co ważniejsze, nie jest także objęte prekluzją dowodową, nawet jeżeli wierzyciel jest przedsiębiorcą. Jeżeli zatem zgłoszenie będzie niekompletne, możliwe jest późniejsze uzupełnienie go o nowe fakty i dowody. Zgłoszenie może zostać złożone także przez pełnomocnika, pod warunkiem że zawiera dowód udzielenia pełnomocnictwa. Dodatkowo od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić także opłatę sądową.

Co w zgłoszeniu

Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać: imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę. Oczywiście musi zawierać także określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej, a także dowody stwierdzające istnienie wierzytelności. Należy pamiętać, że wierzyciel musi jedynie uprawdopodobnić istnienie swej wierzytelności. Jest to o tyle istotne, że w odróżnieniu od normalnego procesu cywilnego sąd upadłościowy nie musi prowadzić pełnego postępowania dowodowego. Nie oznacza to jednak, że nie powinniśmy wykazywać swoich racji. Zawsze należy pamiętać, że im silniejsze dowody na poparcie wierzytelności i ich dokładniejsze udokumentowanie, tym większa szansa na jej uznanie na liście wierzytelności.
Dodatkowo zgodnie z przepisami zgłoszenie powinno zawierać wskazanie kategorii, do której wierzytelność ma być zaliczona. Wierzyciel powinien także wskazać zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz dołączyć swoje oświadczenie co do tego, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia. Oświadczenie to ma szczególne znaczenie w przypadku upadłości układowej. W tym bowiem przypadku wierzytelność zabezpieczona rzeczowo, np. zastawem rejestrowym czy hipoteką, z mocy przepisów podlega układowi tylko w wysokości, w jakiej nie znajduje pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia.
Niezależnie od powyższego warto pamiętać, że w przypadku gdy co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, zgłoszenie musi zawierać opis stanu sprawy. Jeżeli zaś wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłą – musi także podać liczbę posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Konsekwencje zgłoszenia

W praktyce zgłoszenie wierzytelności skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia w stosunku do zgłoszonej wierzytelności. Jest tak pod warunkiem, że wierzytelność została w zgłoszeniu szczegółowo określona. Innymi słowy ogólne określenie wierzytelności przykładowo polegające na tym, że zgłasza się wszystkie wierzytelności, jakie przysługują wierzycielowi w stosunku do upadłego, nie przerywa biegu przedawnienia. Niezależnie od powyższego wierzyciel, który został umieszczony na liście wierzytelności, dysponuje prawem sprzeciwu co do uznania wierzytelności innych wierzycieli. Z kolei wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, może złożyć sprzeciw tylko w zakresie nieuznania własnej wierzytelności.

Wzór zgłoszenia

Warszawa, 24 marca 2014 r.

Sąd Rejonowy

dla Warszawy–Pragi-Północ w Warszawie

VII Wydział Gospodarczy

ds. upadłościowych i naprawczych

ul. Terespolska 15a, 03-813 Warszawa

Sędzia Komisarz SSR Janusz Kowalski

Wierzyciel:

ZXC spółka z o.o.

ul. Wspólna 8, 12-808 Kraków

reprezentowana przez: radcę prawnego Jan Nowaka

ul. Miła 2 lok. 23, 02-345 Warszawa

Dłużnik (Upadły):

Restauracje Nowe sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

ul. Krakowska 2, 02-543 Warszawa

Sygn. akt IX GUp 123/14

Wartość zgłaszanej wierzytelności: 50 000,00 zł

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Działając w imieniu spółki ZXC sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: „Wierzycielem”), na podstawie pełnomocnictwa, które wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej przedkładam w załączeniu, niniejszym, na podstawie art. 239 oraz 240 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze zgłaszam do masy upadłości spółki Restauracje Nowe z o.o. w upadłości likwidacyjnej (zwana dalej: „Upadłym” lub „Dłużnikiem”), wobec której postanowieniem z 28 lutego 2014 r., ogłoszona została upadłość likwidacyjna wierzytelność w kwocie: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), na którą składa się poniższa należność:

– należność główna w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

oraz wnoszę o:

– zaliczenie kwoty w wysokości 50 000,00 zł do kategorii IV (zgodnie z art. 342 ust. 1 pkt 4 prawa upadłościowego i naprawczego),

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2011 r. pomiędzy Janem Trojańskim a Upadłym została zawarta umowa pożyczki, na mocy której Wierzyciel pożyczył Upadłemu 500 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Pożyczka miała zostać zwrócona do 19 czerwca 2013 r., oprocentowanie pożyczki wynosiło 5 proc. kwoty pożyczki. W terminie wskazanym wyżej pożyczka nie została zwrócona.

W dniu 25 lipca 2013 r. Jan Trojański wierzytelność z tytułu w/w pożyczki przeniósł na spółkę ZXC spółkę z o.o. jako wkład niepieniężny wnoszony na pokrycie obejmowanych przez niego udziałów w tej spółce.

Dowód:

– kopia umowy pożyczki zawartej pomiędzy Janem Trojańskim a Upadłym

– kopia protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników ZXC spółka z o.o. z 25 lipca 2013 r. z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego

– oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wierzyciela z 25 lipca 2013 r.

Wierzyciel oświadcza, iż zgłaszana wierzytelność jest zabezpieczona w ten sposób, że na jej rzecz została przeniesiona przez Upadłego własność nieruchomości, tj.:

położonych w Kielcach przy ul. Małej 34, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1O/00055983/6 i KW nr WAI0/00054241/3,

położonych w Warszawie przy ul. Walce 89, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA6M/0036345/9

– na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie.

Wierzycielowi nie przysługują wierzytelności niepieniężne.

Wierzytelność nie jest uzależniona od warunku, a Wierzycielowi nie przysługuje prawo do potrącenia. Co do zgłoszonych powyżej wierzytelności przez Wierzyciela nie toczą się wytoczone przez Wierzyciela postępowania sądowe lub administracyjne. Podstawą prawną niniejszego zgłoszenia wierzytelności jest art. 240 prawa upadłościowego i naprawczego.

Zgłaszając powyższą wierzytelność, wnoszę o objęcie jej listą wierzytelności.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

radca prawny

Jan Nowak

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,

2. Wydruk Wierzyciela z Krajowego Rejestru Sądowego,

3. Kopia umowy pożyczki zawartej pomiędzy Janem Trojańskim a Upadłym,

4. Kopia protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników ZXC spółka z o.o. z 25 lipca 2013 r. z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego,

5. Oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wierzyciela z 25 lipca 2013 r.,

6. Odpis zgłoszenia wraz z załącznikami.

PRZYKŁAD

Gdy wierzytelność nie zostanie uznana, można zgłosić sprzeciw

W toku postępowania upadłościowego wierzytelność czytelnika nie została wciągnięta na listę wierzytelności. Nie oznacza to jednak, że jest on bezbronny. W praktyce bowiem na etapie zgłoszenia wykorzystuje się głównie dokumenty potwierdzające wierzytelność. Samą listę wierzytelności przygotowuje syndyk i przedstawia ją sędziemu komisarzowi. O przekazaniu tej listy ogłasza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli syndyk nie uzna zgłoszonej wierzytelności, to należy w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. Sprzeciw jest sformalizowanym pismem. Innymi słowy musi spełniać wymogi przewidziane dla pism procesowych. W przypadku gdy nie zostaną one spełnione, sprzeciw zostanie odrzucony. Co istotne, w ramach sprzeciwu wierzyciel może przywołać nowe dowody na istnienie swojej wierzytelności, której nie uznał syndyk. Warto jednak pamiętać, że jest to ostatni moment, w którym trzeba wskazać wszelkie możliwe dowody w sprawie, np. wnioskować o przeprowadzenie dowodu z zeznania świadków. Sędzia komisarz rozpoznaje sprzeciw na rozprawie. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie. Mamy na to siedem dni od daty wydania postanowienia.

Podstawa prawna
Ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2012. r. poz. 1112 z późn.zm.).