W praktyce gospodarczej zdarza się, że wspólnikiem spółki komandytowej jest spółka z o.o. Która z osób zarządzających ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialność za to, że we właściwym czasie nie został złożony wniosek o upadłość takich spółek?
Wyjaśnieniu tej kwestii poświęcony był wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 10 grudnia 2015 r. (sygn. akt II AKa 448/15). Zwrócono w nim uwagę na art. 586 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Przewiduje on, że jeżeli osoba będąca członkiem zarządu albo likwidatorem nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej, mimo powstania uzasadniających to warunków, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Zatem odpowiedzialność karną za to, że nie złożono wniosku o upadłość spółki handlowej – w tym spółki z o.o. – ponosi wyłącznie członek jej zarządu albo likwidator. Nie można więc pociągnąć do odpowiedzialności członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentów i pełnomocników spółki z o.o. lub innych osób posiadających prawo do jej reprezentowania. Uzasadnione jest to tym, że nie pełnią funkcji członka zarządu lub likwidatora. W przypadku zaniechania złożenia wniosku o upadłość nie ponoszą też odpowiedzialności karnej wspólnicy spółki z o.o. – stwierdzono w omawianym wyroku.
Wątpliwości mogą jednak powstać w przypadku, gdy spółka z o.o. jest komplementariuszem, czyli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki komandytowej. Sąd uznał, że wspólnicy (komplementariusze) nie mogą podlegać odpowiedzialności karnej na podstawie wspomnianego art. 586 k.s.h. za to, że nie złożyli wniosku o upadłość spółki komandytowej, mimo że faktycznie nią zarządzają. Takiej odpowiedzialności nie podlega też członek zarządu spółki z o.o. będącej wspólnikiem w spółce komandytowej. Ostatecznie sąd orzekł, że taką osobę można skazać za brak zgłoszenia wniosku o upadłość spółki z o.o., w której pełniła funkcję członka zarządu. Natomiast nie można jej ukarać za to, że we właściwym czasie nie złożyła wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej.
Dr Marcin Borkowski, radca prawny w GWW