Już od maja będą obowiązywały nowe zasady wydawania, przedłużania oraz cofania zezwoleń na pobyt obcokrajowcom.
Trzy oddzielne rozporządzenia będą regulowały kwestie związane ze składaniem wniosków w tej sprawie. Ich projekty zostały skierowane do uzgodnień. Mają wejść w życie 1 maja 2014 r. Dotychczas problematyka ta była uregulowana w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. nr 99, poz. 579).
Pierwszy projekt określa oznaczenia cyfrowe (od 1 do 23) dla poszczególnych celów (np. zgoda na pracę czy pobyt turystyczny), w jakich mogą być wydawane wizy Schengen oraz krajowe. Wskazano w nim również wzór blankietu wizowego, formularz wniosku o jej wydanie oraz wymagania techniczne dotyczące dołączanej fotografii. Musi być ona nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości, mieć wymiary 35 mm x 45 mm i zostać wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Z rozporządzenia usunięta została regulacja, że osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku zdjęcie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy.
Drugi projekt reguluje zasady unieważniania i cofania wiz. Określa wzór formularza, na którym wydawane są takie decyzje.
Trzeci projekt reguluje z kolei kwestie związane z przedłużaniem wiz i wzory wniosków w tej sprawie.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń w trakcie uzgodnień