Zezwolenie na osiedlenie się to jeden z rodzajów zezwoleń na pobyt na czas nieoznaczony, które może uzyskać cudzoziemiec przebywający w Polsce.

Zezwolenie może otrzymać cudzoziemiec, który:

- jest małoletnim dzieckiem, urodzonym na terytorium RP, które posiada zezwolenie na osiedlenie się;
- pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z polskim obywatelem co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku. Wnioskodawca musi również przebywać nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (urząd prowadzący postępowanie ma prawo zweryfikować, czy zawarte małżeństwo nie jest pozorne);
- przed złożeniem wniosku przebywał na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub przez 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy;
- jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą rodzicielską.


Nieprzerwany pobyt

Wymóg dotyczący pobyty na terytorium RP dotyczy okresu nieprzerwanego. Z takim pobytem mamy do czynienia, gdy żadna z przerw nie była dłuższa nić 6 miesięcy i łącznie nie przekroczyła 10 miesięcy w wymaganym okresie. Od tej zasady są wyjątki. Przerwa może być dłuższa jeśli:
- była związana z wykonywaniem pracy za granicą na podstawie umowy o pracę zawartej z firmą znajdującą się na terytorium RP;
- cudzoziemiec towarzyszył małżonkowi, który wykonywał wyżej wymienioną pracę;
- przerwa w pobycie związana była z leczeniem.


Jeśli cudzoziemiec przebywał na terenie RP w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub pobytu tolerowanego, do nieprzerwanego pobyty dolicza się również czas oczekiwania na decyzję w sprawie tego statusu, niezależnie od miejsca przebywania np. areszt.

Odmowa udzielenia zgody

Oprócz niespełnienia wyżej wymienionych wymogów cudzoziemiec nie uzyska zezwolenia na osiedlenie się jeśli:
- nie wywiązuje się z obowiązków podatkowych;
- złożył fałszywe dokumenty;
- podstawą wniosku jest fikcyjne małżeństwo;
- wymagają tego względy obronności, bezpieczeństwa państwa, albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- dane cudzoziemca znajdują się w wykazie osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.
Cofnięcie zezwolenia

Zezwolenie na osiedlenie się zostaje cofnięte, jeśli cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne. Zgodę można cofnąć również wtedy, gdy wymagają tego względy obronności kraju, cudzoziemiec złożył dokumenty z fałszywymi danymi osobowymi lub opuścił terytorium Polski na stałe.